Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/919 van de Commissie van 29 mei 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942 betreffende de specificaties van het Europees investeringsprojectenportaal

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/919 van de Commissie van 29 mei 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942 betreffende de specificaties van het Europees investeringsprojectenportaal

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen(1), en met name artikel 15, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EU) 2015/1017 draagt de Commissie op om, met steun van de Europese Investeringsbank (EIB), een Europees investeringsprojectenportaal (EIPP) op te richten. Het EIPP is een openbaar toegankelijk webportaal voor investeringsprojecten dat als platform fungeert voor het promoten van projecten om wereldwijd potentiële investeerders aan te trekken.

 2. De specificaties van het EIPP zijn vastgesteld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942 van de Commissie(2).

 3. Uit de ervaring die bij het beheer van het EIPP is opgedaan, blijkt dat enkele bepalingen moeten worden gewijzigd, vooral om meer projecten van kleinere projectontwikkelaars, kmo's (mkb-bedrijven) en midcaps aan te trekken, in overeenstemming met de doelstelling van de Europese Unie om de kmo's en het ondernemerschap te ondersteunen. Daarom moeten de minimale projectkosten worden verlaagd van 5 miljoen EUR naar 1 miljoen EUR.

 4. Om het EIPP aantrekkelijker te maken en om de lasten van projectontwikkelaars op niet-discriminerende wijze te verlichten zodat het EIPP een impuls krijgt om meer projecten te publiceren, mag projectontwikkelaars geen vergoeding voor de verwerking van de aanvraag in rekening worden gebracht. Het projectonderzoek dat in punt 3 van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942 is uiteengezet, moet in voege blijven om ervoor te zorgen dat op het EIPP kwalitatief hoogwaardige projecten worden gepubliceerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 2 wordt punt a) vervangen door:

  de totale kosten van het project (of het uit kleinere projecten bestaande programma) bedragen ten minste 1 000 000 EUR;”.

 2. Artikel 3 wordt vervangen door:

  Voor de verwerking van de aanvraag wordt geen vergoeding in rekening gebracht.”.

 3. In de bijlage wordt punt 4 geschrapt.

Artikel 3

Voor de verwerking van de aanvraag wordt geen vergoeding in rekening gebracht.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 mei 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker