Home

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/573 van de Raad van 12 april 2016 tot uitvoering van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/573 van de Raad van 12 april 2016 tot uitvoering van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB(1), en met name artikel 19, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/183/GBVB vastgesteld.

  2. Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 21 maart 2016 vier vaartuigen geschrapt van de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

  3. Bijlage I bij Besluit 2013/183/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/183/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 12 april 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

A.G. Koenders

BIJLAGE

De vaartuigen met de volgende IMO-nummers worden geschrapt van de lijst in vermelding 20 van deel B (Entiteiten) van bijlage I bij Besluit 2013/183/GBVB:

  1. JH 86 8602531

  2. Jin Tal 9163154

  3. Jin Teng 9163166

  4. Grand Karo 8511823