Home

Besluit (EU) 2016/245 van de Europese Centrale Bank van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/2) (herschikking)

Besluit (EU) 2016/245 van de Europese Centrale Bank van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/2) (herschikking)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 11.6,

Gezien Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank(1), met name artikel 19,

Overwegende:

 1. Besluit ECB/2007/5(2) werd meermaals gewijzigd waarbij de inhoud aanzienlijk is aangepast. Aangezien nadere wijzigingen noodzakelijk zijn, dient dit besluit ter wille van de duidelijkheid herschikt te worden.

 2. De Europese Centrale Bank (ECB) is gecommitteerd aan het beginsel van een gunstige kosten/batenverhouding en streeft naar de beste prijs-kwaliteitverhouding bij de aanbesteding van producten, diensten en werken.

 3. Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) is vervangen door Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad(4). Noch deze Richtlijn of Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5) is van toepassing op de ECB.

 4. De ECB hanteert de algemene beginselen van aanbestedingsrecht zoals neergelegd in Richtlijn 2014/24/EU en Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

 5. Artikel 6 van Verordening nr. 1 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap(6) regelt dat de instellingen van de Unie in hun reglement van orde mogen vaststellen welke van de officiële talen gebruikt moeten worden in specifieke gevallen.

 6. Besluit ECB/2008/17(7) stelt het kader voor gezamenlijke aanbestedingen van het Eurosysteem vast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I ALGEMENE REGELS

Binnen het kader van dit besluit gelden de volgende definities:

  1. „opdrachten” :
  schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen de ECB en een of meer leveranciers zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten;
  2. „opdrachten voor leveringen” :
  opdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een opdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren wordt beschouwd als een „opdracht voor leveringen”;
  3. „opdrachten voor diensten” :
  andere opdrachten dan die bedoeld onder punt 2 die betrekking hebben op het verrichten van diensten. Een opdracht die op het verrichten van diensten betrekking heeft met inbegrip van werkzaamheden met betrekking tot werken die alleen bijkomstig zijn ten opzichte van het hoofdonderwerp van de opdracht, wordt als een opdracht voor diensten beschouwd;
  4. „opdrachten voor werken” :
  andere opdrachten dan die bedoeld onder punt 2 en 3 die betrekking hebben op hetzij de uitvoering van werken, hetzij zowel op het ontwerp als op de uitvoering van werken. Een „werk” is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen;
  5. „concessieovereenkomst” :
  een opdracht die betrekking heeft op ofwel het verrichten van diensten ofwel de uitvoering van werken, waarvan de beloning hoofdzakelijk bestaat uit een door de ECB verleende toestemming tot het exploiteren van deze werken of het verlenen van diensten aan anderen;
  6. „diensten” :
  de op basis van een opdracht uit te voeren werken, te verlenen diensten en te leveren producten;
  7. „innovatiepartnerschap” :
  een procedure waarbij elke leverancier een verzoek tot deelname mag indienen en waarbij de ECB een partnerschap aangaat met een of meer van de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde innovatieve producten, diensten of werken te ontwikkelen en aan te schaffen;
  8. „dynamisch aankoopsysteem” :
  een geheel elektronisch proces voor aankopen van courante producten, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften van de ECB;
  9. „raamovereenkomst” :
  een overeenkomst tussen de ECB en een of meer leveranciers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen specifieke opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid;
  10. „leverancier” :
  elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die de uitvoering van werken en de levering van producten of diensten op de markt aanbiedt;
  11. „gegadigde” :
  een leverancier die een aanvraag heeft ingediend om deel te nemen aan een niet-openbare procedure, aan een procedure van gunning door onderhandelingen, aan een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap;
  12. „inschrijver” :
  een leverancier die een inschrijving heeft ingediend;
  13. „onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging” :

  met theoretische activiteiten of praktisch experimenteren, analyse en onderzoek verband houdende onder toezicht uitgevoerde opdrachten hetzij:

  • ter verkrijging van nieuwe kennis of de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde materialen, voor productieprocessen of apparatuur voor prepresswerkzaamheden, productie, vervoer, uitgifte, echtheidsbevinding en vernietiging van eurobankbiljetten, waaronder het prepressmateriaal van de eurobankbiljetten, of

  • ter opstarting van de productie van nieuwe of verbeterde materialen, voor producten of apparatuur voor prepresswerkzaamheden, productie, vervoer, uitgifte, echtheidsbevinding en vernietiging van eurobankbiljetten, waaronder het prepressmateriaal van de eurobankbiljetten.

  Opdrachten voor het proefdrukken van eurobankbiljetten vallen niet onder onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging.

  14. „openbare procedure” :
  een procedure waarbij alle belangstellende leveranciers mogen inschrijven;
  15. „niet-openbare procedure” :
  een procedure waaraan alle leveranciers mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij alleen de door de ECB uitgenodigde gegadigden mogen inschrijven;
  16. „procedure van gunning door onderhandelingen” :
  een procedure waarbij de ECB met de door haar gekozen leveranciers overleg pleegt en door onderhandelingen de voorwaarden inzake alle contracten met een of meer van hen vaststelt;
  17. „concurrentiegerichte dialoog” :
  een procedure waarbij alle leveranciers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de ECB een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan haar behoeften beantwoorden;
  18. „elektronische veiling” :
  een zich herhalend proces via een elektronisch systeem waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen worden gepresenteerd, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat hun klassering op basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt;
  19. „uitnodiging tot inschrijving” :
  de naar gegadigden of leveranciers gezonden uitnodiging tot inschrijving met specificatie van de procedure, de vereisten van de ECB en de voorwaarden van de opdracht;
  20. „dagen” :
  kalenderdagen;
  (21) „schriftelijk” of „geschreven” :
  elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, inclusief informatie die elektronisch is verzonden en opgeslagen.
  22. „oproep tot het indienen van blijken van belangstelling” :
  een procedure voor de vaststelling van een lijst geschikte leveranciers die uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures.
1.

De ECB gunt voor eigen rekening opdrachten voor leveringen, diensten, werken en concessie overeenkomstig dit besluit.

2.

De ECB kan overeenkomstig dit besluit ook geconsolideerde inschrijvingsprocedures houden voor eigen rekening en namens een of meer nationale centrale banken (NCB's), nationale toezichthouders, instellingen of organen van de Unie en/of internationale organisaties. In dergelijke gevallen geeft de ECB in de aanbestedingsdocumenten aan: a) de andere deelnemende aanbestedende diensten, en b) de voorgenomen structuur van de contractuele verhoudingen.

3.

Dit besluit is niet van toepassing op:

 1. samenwerkingsovereenkomsten;

  1. met als doel de vervulling van de publieke taken van het Eurosysteem of het Europees Stelsel van centrale banken, die worden aangegaan door de ECB en NCB's, of

  2. met als doel de vervulling van de publieke taken die op zich zijn genomen door de ECB en andere instellingen of organen van de Unie, internationale organisaties of overheden;

  waarbij de samenwerking uitsluitend wordt beheerst door overwegingen van openbaar belang van toepassing, met name het bereiken van gemeenschappelijke, niet-commerciële doeleinden en de partijen minder dan 20 % van de betreffende activiteiten uitvoeren op de open markt;

 2. aanbestedingsprocedures waaraan de ECB deelneemt en die georganiseerd worden door ofwel: i) instellingen en organen van de Unie, of ii) internationale organisaties, dan wel, iii) overheidsinstellingen, steeds mits de regels die gelden voor deze aanbestedingsprocedures in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht van de Unie;

 3. de aanbesteding van bankbiljetten die valt onder Richtlijn (EU) 2015/280 van de Centrale Bank (ECB/2014/44)(8);

 4. de emissie, verkoop, aankoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten en financiële diensten in verband met deze transacties;

 5. de verwerving of pacht c.q. huur, met welke financiële middelen dan ook, van land, bestaande gebouwen of ander onroerend goed of betreffende rechten daarop;

 6. arbeidscontracten tussen de ECB en haar personeel overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van de ECB;

 7. diensten van arbitrage en bemiddeling;

 8. diensten betreffende onderzoek en ontwikkeling tenzij de aan de diensten verbonden voordelen exclusief ten goede komen aan de ECB voor haar eigen gebruik en de verleende diensten door de ECB worden vergoed;

 9. opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten;

 10. opdrachten met betrekking tot juridische vertegenwoordiging van de ECB gedurende of ter voorbereiding van rechtszaken of arbitrageprocedures en opdrachten met betrekking tot de exclusieve diensten van notarissen, trustees (beheerders) of gerechtsambtenaren;

 11. openbare diensten inzake personenvervoer per trein of metro.

4.

Dit besluit is niet van toepassing op opdrachten tussen de ECB en een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon waar de ECB controle over uitoefent die vergelijkbaar is met de controle die de ECB uitoefent over haar eigen bedrijfseenheden, waarbij meer dan 80 % van de activiteiten van de rechtspersoon worden uitgeoefend in het kader van de uitoefening van de door de ECB daaraan toevertrouwde taken en er geen directe particuliere deelname bestaat die een zeggenschapsbelang in die rechtspersoon waarborgt.

5.

In uitzonderlijke gevallen kan de ECB procedures opzetten voor de selectie van natuurlijke personen die zullen fungeren als leden van adviesraden op hoog niveau die de ECB assisteren bij de vervulling van haar taken. Dergelijke deskundigen ontvangen een vaste vergoeding die vooraf is vastgesteld, en die niet de in artikel 4, lid 3, onder a) vastgestelde drempel per deskundige zal overschrijden. Zij zullen geselecteerd worden op basis van hun professionele expertise, waarbij selectiecriteria worden gehanteerd in navolging van de in artikel 3 uiteengezette algemene principes. De ECB kan een specifiek besluit vaststellen waarin de selectieprocedure en -voorwaarden nader uiteengezet worden.

6.

Dit besluit is van toepassing op de hiernavolgende opdrachten die door de ECB rechtstreeks voor meer dan 50 % worden gesubsidieerd.

 1. opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger is dan het in artikel 4, lid 3, vastgestelde drempelbedrag voor opdrachten voor werken, en die betrekking hebben op civieltechnische werkzaamheden of bouwwerkzaamheden inzake gebouwen die zijn bestemd voor gebruik ten behoeve van administratie, sport, gezondheid, recreatie en vrijetijdsbesteding of scholen en universiteiten;

 2. opdrachten voor diensten die verband houden met een opdracht voor werken als bedoeld onder a), waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 4, lid 3, vastgestelde drempelwaarde voor opdrachten voor diensten.

De ECB verzekert dat die opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met dit besluit, zelfs indien die opdrachten worden gegund door een andere entiteit of indien de ECB dergelijke opdrachten gunt namens een andere entiteit.

7.

Gemengde opdrachten die diensten omvatten die aan verschillende soorten opdrachten toegerekend kunnen worden, worden gegund in overeenstemming met de regels en bepalingen die van toepassing zijn op de dienst die het hoofddoel van de opdracht vormt. Het hoofdonderwerp van een gemengde opdracht wordt bepaald door de dienst met de hoogste geraamde waarde, tenzij uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maken dat een andere dienst, op grond van specifieke kenmerken daarvan, het hoofdonderwerp van de opdracht moet vormen.

1.

Aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene beginselen van transparantie en openbaarheid, proportionaliteit, gelijke toegang en gelijke behandeling, het discriminatieverbod en het beginsel van eerlijke mededinging.

2.

De ECB voert aanbestedingsprocedures uit in de Engelse taal, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de procedure of het onderwerp van de opdracht zijn die het noodzakelijk maken dat er andere talen worden gebruikt. De ECB zal dergelijke omstandigheden vastleggen.

1.

Opdrachten waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger dan de in lid 3, vermelde drempelbedragen, worden aanbesteed overeenkomstig de in hoofdstuk II vastgelegde procedures.

2.

Opdrachten waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, lager is dan de in lid 3, vermelde drempelbedragen, worden aanbesteed overeenkomstig de in hoofdstuk III vastgelegde procedures. Opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 20 000 EUR worden aanbesteed volgens artikel 37.

3.

De volgende drempelbedragen zijn van toepassing:

 1. 209 000 EUR voor opdrachten voor leveringen en diensten;

 2. 5 225 000 EUR voor opdrachten voor werken en concessies;

1.

De berekening van de geraamde waarde van een opdracht is gebaseerd op het totale te betalen bedrag, exclusief btw, zoals geraamd door de ECB, inclusief voor alle soorten opties en verlengingen die in de aankondiging van opdracht zijn vastgesteld. De berekening omvat nevenkosten, met name kosten in verband met betaling van premies, vergoedingen, rente, provisie, reis- en verblijfkosten, en prijzen of betalingen of enige andere vorm van remuneratie die betaald moet worden aan gegadigden of inschrijvers.

2.

De raming moet geldig zijn op het tijdstip waarop de ECB besluit welke soort aanbestedingsprocedure gebruikt zal worden.

3.

Een aanbesteding mag niet worden opgedeeld met de bedoeling de toepassing van de in dit besluit uiteengezette procedures te omzeilen. De berekening van de geraamde waarde van een opdracht mag niet gemaakt worden met de intentie deze uit te sluiten van de toepassing van de procedures die uiteengezet zijn in hoofdstuk II of artikel 35.

4.

Bij de berekening van de geraamde waarde van opdrachten voor werken wordt rekening gehouden met de totale kosten in verband met de uitvoering van de werken met inbegrip van de waarde van producten die nodig zijn om de werken uit te voeren en door de ECB ter beschikking van de contractant worden gesteld. De kosten in verband met het ontwerpen en plannen van de werken worden ook meegenomen indien ze deel uitmaken van de opdracht voor werken.

5.

Met betrekking tot opdrachten voor de doorlopende levering van producten en diensten, wordt, waar van toepassing, voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:

 1. bij opdrachten met een vaste looptijd, de totale waarde voor de gehele looptijd;

 2. bij opdrachten voor onbepaalde duur, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

6.

In het geval van opeenvolgende opdrachten voor leveringen, diensten of werken van hetzelfde type wordt als grondslag voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de totale reële waarde van de in de voorafgaande twaalf maanden gegunde opeenvolgende opdrachten genomen. De raming wordt, indien mogelijk, gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden volgende op de voltooiing van de eerste opdracht.

7.

Indien een opdracht wordt onderverdeeld in verschillende percelen, of indien meerdere te gunnen opdrachten nauw met elkaar in verband staan en dezelfde doelstelling hebben, wordt de gecombineerde waarde van alle percelen of individuele opdrachten in aanmerking genomen. Indien de gecombineerde waarde gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette drempelbedragen, zijn de in hoofdstuk II van dit besluit neergelegde procedures van toepassing op alle percelen en opdrachten. De ECB kan echter de procedure van artikel 35 of, indien van toepassing, van artikel 37 toepassen op individuele percelen en opdrachten waarvan de geraamde waarde minder is dan 80 000 EUR, exclusief btw, voor opdrachten voor leveringen en diensten en minder dan 1 miljoen EUR, exclusief btw, voor opdrachten voor werken, mits de totale geraamde waarde van alle percelen die zijn gegund volgens de in artikel 35 en 37, neergelegde procedures niet meer is dan 20 % van de totale geraamde waarde van alle percelen.

8.

De waarde van een innovatiepartnerschap wordt berekend met inachtneming van de geraamde maximale waarde, exclusief btw, van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die plaats zullen vinden gedurende alle fasen van het voorgenomen partnerschap, evenals van de producten, diensten of werken die zullen worden ontwikkeld en gegund aan het einde van het voorgenomen partnerschap.

9.

Als grondslag voor de berekening van de waarde van raamovereenkomsten en dynamische aankoopsystemen wordt de geraamde maximale waarde, exclusief btw, van alle voor de totale duur van de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem voorgenomen opdrachten genomen.

1.

In de volgende gevallen kan de ECB afwijken van specifieke procedurele vereisten of een opdracht rechtstreeks gunnen aan een leverancier:

 1. indien de opdracht, om dwingende redenen en in overeenstemming met objectieve criteria, alleen aan een bepaalde leverancier kan worden gegund. De redenen kunnen van technische, artistieke of juridische aard zijn, inclusief de uitoefening van exclusieve rechten die in overeenstemming met toepasselijk recht zijn gevestigd; de redenen mogen echter niet van economische aard zijn;

 2. indien, vanwege dwingende spoed ten gevolge van voor de ECB niet voorzienbare gebeurtenissen, de termijnen voor een aanbestedingsprocedure niet in acht kunnen worden genomen;

 3. indien de ECB de opdracht als geheim heeft geclassificeerd of indien de uitvoering van de opdracht gepaard moet gaan met speciale veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de regels van de ECB inzake veiligheid, of indien de bescherming van de wezenlijke belangen van de ECB zulks vereist. Onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen en zijn derhalve niet onderworpen aan de in dit besluit vastgelegde vereisten;

 4. in het geval van opdracht voor leveringen indien het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling worden vervaardigd; deze bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelheden met het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen;

 5. indien diensten worden aangekocht tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars die worden benoemd in een faillissement, bij een regeling met crediteuren, of een in de nationale wetgeving of regelgeving bestaande procedure van dezelfde aard;

 6. in het geval van aanvullende producten aangekocht op basis van een opdracht voor levering die de oorspronkelijke producten of installaties vervangen of verlengen, indien een wijziging van leverancier zou leiden tot disproportionele moeilijkheden voor wat betreft werking en onderhoud. De looptijd van opdrachten met betrekking tot dergelijke aanvullende producten is maximaal drie jaar, en

 7. in andere gevallen waarin dit besluit uitdrukkelijk voorziet.

In alle onder lid 1, genoemde gevallen houdt de ECB waar mogelijk concurrentie in stand tussen verschillende geschikte leveranciers.

2.

Ongeacht de waarde van de opdracht, mag de ECB een opdracht gunnen overeenkomstig artikel 35 indien het hoofddoel van de opdracht een van de volgende diensten in bijlage I betreft:

1.

De looptijd van een opdracht inclusief verlengingen is niet langer dan vier jaar, behalve voor zover het onderwerp van de opdracht of een andere legitieme reden een langere duur noodzakelijk maakt.

2.

In het geval van een opdracht met een vaste looptijd kan de looptijd onder de volgende voorwaarden worden verlengd:

 1. de aankondiging van opdracht of, in het geval van een procedure op grond van hoofdstuk III, het verzoek om een voorstel, voorzag in de mogelijkheid van verlenging;

 2. de verlenging worden naar behoren gemotiveerd, en

 3. met de verlenging werd rekening gehouden bij de vaststelling van de toepasselijke procedure overeenkomstig artikel 4.

3.

In andere gevallen mag de looptijd van een opdracht met een vaste looptijd alleen worden verlengd in de in artikel 6, lid 1, beschreven situaties.

1.

De ECB kan de oorspronkelijke contractant opdracht geven tot aanvullende producten, diensten of werken, ongeacht de waarde daarvan, mits:

 1. de aanbestedingsdocumenten voorzagen in heldere en nauwkeurige toetsings- of optieclausules voor aanvullende producten, diensten of werken, en

 2. met de aanvullende producten, diensten of werken rekening werd gehouden bij het berekenen van de waarde van de opdracht overeenkomstig artikel 5.

De clausules vermelden de reikwijdte en aard van mogelijke herzieningen of opties en de voorwaarden waaronder ze mogen worden toegepast. Ze voorzien niet in herzieningen of opties die de algehele aard van de oorspronkelijke opdracht zouden wijzigen.

2.

De ECB kan een contractant opdracht geven tot aanvullende producten, diensten of werken, ongeacht de waarde daarvan, mits de noodzakelijke wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht niet substantieel zijn. Wijzigingen worden geacht substantieel te zijn indien zij de algehele aard van de opdracht veranderen.

Wijzigingen worden geacht niet substantieel te zijn indien hun cumulatieve waarde onder a) de beide drempels blijft die zijn beschreven in artikel 4, lid 3, en b) 10 % van de oorspronkelijke waarde van opdrachten voor leveringen en diensten of 15 % van de oorspronkelijke waarde van opdrachten voor werken.

Een wijziging die deze drempelbedragen overschrijdt wordt als substantieel beschouwd, in het bijzonder wanneer wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

 1. de wijziging introduceert voorwaarden die, indien zij onderdeel van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, het mogelijk hadden gemaakt dat andere kandidaten dan de oorspronkelijk geselecteerde kandidaten zouden zijn toegelaten, of dat een andere aanbesteding zou zijn aanvaard dan die oorspronkelijk was geaccepteerd of aanvullende deelnemers aan de aanbestedingsprocedure had aangetrokken;

 2. de wijziging verandert de economische balans van de opdracht in het voordeel van de contractant op een wijze die niet was voorzien in de oorspronkelijke opdracht;

 3. de wijziging verbreedt de reikwijdte van de opdracht aanzienlijk;

 4. een nieuwe contractant vervangt degene met wie de oorspronkelijke opdracht was afgesloten in gevallen anders dan voorzien in lid 4.

3.

Bovendien kan de ECB de oorspronkelijke contractant opdracht geven tot aanvullende producten, diensten of werken:

 1. indien de aanvullende producten, diensten of werken noodzakelijk worden als gevolg van omstandigheden die de ECB, zorgvuldig handelend, niet had kunnen voorzien, op voorwaarde dat de wijziging de algehele aard van de oorspronkelijke opdracht niet wijzigt, of

 2. indien de aanvullende producten, diensten of werken die noodzakelijk zijn geworden niet technisch of economisch kunnen worden losgekoppeld van de oorspronkelijke opdracht zonder aanzienlijk ongemak of een substantiele vermeerdering van kosten.

Het bedrag van aanvullende producten, diensten of werken mag voor ieder afzonderlijk geval niet hoger zijn dan 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht.

4.

Een opdracht kan gewijzigd worden door de contractant aan wie de opdracht was gegund te vervangen door een andere contractant, als gevolg van ofwel:

 1. een ondubbelzinnige, heldere en nauwkeurige toetsings- of optieclausule;

 2. de algehele of partiële opvolging in de positie van de oorspronkelijke contractant, volgend op vennootschapsherstructurering, waaronder overname, fusie, acquisitie of faillissement, van een andere leverancier die aan dezelfde criteria voldoet als oorspronkelijk toegepast voor de selectie van de oorspronkelijke contractant, op voorwaarde dat dit geen andere substantiële wijzigingen van de opdracht met zich meebrengt en niet is gericht op het omzeilen van de toepasselijkheid van dit besluit, of

 3. De ECB de verplichtingen jegens de subcontractanten van de contractant overneemt, inclusief de verplichting om rechtstreeks aan de subcontractanten te betalen, waar dit is opgenomen in de opdracht.

5.

In samenhang met oorspronkelijke opdrachten die zijn geund in overeenstemming met hoofdstuk II, publiceert de ECB een aankondiging in het Publicatieblad met betrekking tot enige opdracht tot aanvullende producten, diensten of werken in overeenstemming met lid 3, indien de totale waarde van de uit hoofde van een dergelijke opdracht bestelde aanvullende producten, diensten of werken meer dan 50 % van de oorspronkelijke waarde van opdrachten bedraagt.

6.

Indien niet is voldaan aan de voorwaarden in lid 1 tot en met 4, mogen opdrachten voor aanvullende producten, diensten of werken alleen worden gegund in overeenstemming met artikel 4 en 6 van dit besluit.

Artikel 1 Definities

Binnen het kader van dit besluit gelden de volgende definities:

  1. „opdrachten” :
  schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen de ECB en een of meer leveranciers zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten;
  2. „opdrachten voor leveringen” :
  opdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een opdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren wordt beschouwd als een „opdracht voor leveringen”;
  3. „opdrachten voor diensten” :
  andere opdrachten dan die bedoeld onder punt 2 die betrekking hebben op het verrichten van diensten. Een opdracht die op het verrichten van diensten betrekking heeft met inbegrip van werkzaamheden met betrekking tot werken die alleen bijkomstig zijn ten opzichte van het hoofdonderwerp van de opdracht, wordt als een opdracht voor diensten beschouwd;
  4. „opdrachten voor werken” :
  andere opdrachten dan die bedoeld onder punt 2 en 3 die betrekking hebben op hetzij de uitvoering van werken, hetzij zowel op het ontwerp als op de uitvoering van werken. Een „werk” is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen;
  5. „concessieovereenkomst” :
  een opdracht die betrekking heeft op ofwel het verrichten van diensten ofwel de uitvoering van werken, waarvan de beloning hoofdzakelijk bestaat uit een door de ECB verleende toestemming tot het exploiteren van deze werken of het verlenen van diensten aan anderen;
  6. „diensten” :
  de op basis van een opdracht uit te voeren werken, te verlenen diensten en te leveren producten;
  7. „innovatiepartnerschap” :
  een procedure waarbij elke leverancier een verzoek tot deelname mag indienen en waarbij de ECB een partnerschap aangaat met een of meer van de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde innovatieve producten, diensten of werken te ontwikkelen en aan te schaffen;
  8. „dynamisch aankoopsysteem” :
  een geheel elektronisch proces voor aankopen van courante producten, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften van de ECB;
  9. „raamovereenkomst” :
  een overeenkomst tussen de ECB en een of meer leveranciers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen specifieke opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid;
  10. „leverancier” :
  elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die de uitvoering van werken en de levering van producten of diensten op de markt aanbiedt;
  11. „gegadigde” :
  een leverancier die een aanvraag heeft ingediend om deel te nemen aan een niet-openbare procedure, aan een procedure van gunning door onderhandelingen, aan een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap;
  12. „inschrijver” :
  een leverancier die een inschrijving heeft ingediend;
  13. „onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging” :

  met theoretische activiteiten of praktisch experimenteren, analyse en onderzoek verband houdende onder toezicht uitgevoerde opdrachten hetzij:

  • ter verkrijging van nieuwe kennis of de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde materialen, voor productieprocessen of apparatuur voor prepresswerkzaamheden, productie, vervoer, uitgifte, echtheidsbevinding en vernietiging van eurobankbiljetten, waaronder het prepressmateriaal van de eurobankbiljetten, of

  • ter opstarting van de productie van nieuwe of verbeterde materialen, voor producten of apparatuur voor prepresswerkzaamheden, productie, vervoer, uitgifte, echtheidsbevinding en vernietiging van eurobankbiljetten, waaronder het prepressmateriaal van de eurobankbiljetten.

  Opdrachten voor het proefdrukken van eurobankbiljetten vallen niet onder onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging.

  14. „openbare procedure” :
  een procedure waarbij alle belangstellende leveranciers mogen inschrijven;
  15. „niet-openbare procedure” :
  een procedure waaraan alle leveranciers mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij alleen de door de ECB uitgenodigde gegadigden mogen inschrijven;
  16. „procedure van gunning door onderhandelingen” :
  een procedure waarbij de ECB met de door haar gekozen leveranciers overleg pleegt en door onderhandelingen de voorwaarden inzake alle contracten met een of meer van hen vaststelt;
  17. „concurrentiegerichte dialoog” :
  een procedure waarbij alle leveranciers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de ECB een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan haar behoeften beantwoorden;
  18. „elektronische veiling” :
  een zich herhalend proces via een elektronisch systeem waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen worden gepresenteerd, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat hun klassering op basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt;
  19. „uitnodiging tot inschrijving” :
  de naar gegadigden of leveranciers gezonden uitnodiging tot inschrijving met specificatie van de procedure, de vereisten van de ECB en de voorwaarden van de opdracht;
  20. „dagen” :
  kalenderdagen;
  (21) „schriftelijk” of „geschreven” :
  elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, inclusief informatie die elektronisch is verzonden en opgeslagen.
  22. „oproep tot het indienen van blijken van belangstelling” :
  een procedure voor de vaststelling van een lijst geschikte leveranciers die uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures.

Artikel 2 Toepassingsgebied

1.

De ECB gunt voor eigen rekening opdrachten voor leveringen, diensten, werken en concessie overeenkomstig dit besluit.

2.

De ECB kan overeenkomstig dit besluit ook geconsolideerde inschrijvingsprocedures houden voor eigen rekening en namens een of meer nationale centrale banken (NCB's), nationale toezichthouders, instellingen of organen van de Unie en/of internationale organisaties. In dergelijke gevallen geeft de ECB in de aanbestedingsdocumenten aan: a) de andere deelnemende aanbestedende diensten, en b) de voorgenomen structuur van de contractuele verhoudingen.

3.

Dit besluit is niet van toepassing op:

 1. samenwerkingsovereenkomsten;

  1. met als doel de vervulling van de publieke taken van het Eurosysteem of het Europees Stelsel van centrale banken, die worden aangegaan door de ECB en NCB's, of

  2. met als doel de vervulling van de publieke taken die op zich zijn genomen door de ECB en andere instellingen of organen van de Unie, internationale organisaties of overheden;

  waarbij de samenwerking uitsluitend wordt beheerst door overwegingen van openbaar belang van toepassing, met name het bereiken van gemeenschappelijke, niet-commerciële doeleinden en de partijen minder dan 20 % van de betreffende activiteiten uitvoeren op de open markt;

 2. aanbestedingsprocedures waaraan de ECB deelneemt en die georganiseerd worden door ofwel: i) instellingen en organen van de Unie, of ii) internationale organisaties, dan wel, iii) overheidsinstellingen, steeds mits de regels die gelden voor deze aanbestedingsprocedures in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht van de Unie;

 3. de aanbesteding van bankbiljetten die valt onder Richtlijn (EU) 2015/280 van de Centrale Bank (ECB/2014/44)(8);

 4. de emissie, verkoop, aankoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten en financiële diensten in verband met deze transacties;

 5. de verwerving of pacht c.q. huur, met welke financiële middelen dan ook, van land, bestaande gebouwen of ander onroerend goed of betreffende rechten daarop;

 6. arbeidscontracten tussen de ECB en haar personeel overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van de ECB;

 7. diensten van arbitrage en bemiddeling;

 8. diensten betreffende onderzoek en ontwikkeling tenzij de aan de diensten verbonden voordelen exclusief ten goede komen aan de ECB voor haar eigen gebruik en de verleende diensten door de ECB worden vergoed;

 9. opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten;

 10. opdrachten met betrekking tot juridische vertegenwoordiging van de ECB gedurende of ter voorbereiding van rechtszaken of arbitrageprocedures en opdrachten met betrekking tot de exclusieve diensten van notarissen, trustees (beheerders) of gerechtsambtenaren;

 11. openbare diensten inzake personenvervoer per trein of metro.

4.

Dit besluit is niet van toepassing op opdrachten tussen de ECB en een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon waar de ECB controle over uitoefent die vergelijkbaar is met de controle die de ECB uitoefent over haar eigen bedrijfseenheden, waarbij meer dan 80 % van de activiteiten van de rechtspersoon worden uitgeoefend in het kader van de uitoefening van de door de ECB daaraan toevertrouwde taken en er geen directe particuliere deelname bestaat die een zeggenschapsbelang in die rechtspersoon waarborgt.

5.

In uitzonderlijke gevallen kan de ECB procedures opzetten voor de selectie van natuurlijke personen die zullen fungeren als leden van adviesraden op hoog niveau die de ECB assisteren bij de vervulling van haar taken. Dergelijke deskundigen ontvangen een vaste vergoeding die vooraf is vastgesteld, en die niet de in artikel 4, lid 3, onder a) vastgestelde drempel per deskundige zal overschrijden. Zij zullen geselecteerd worden op basis van hun professionele expertise, waarbij selectiecriteria worden gehanteerd in navolging van de in artikel 3 uiteengezette algemene principes. De ECB kan een specifiek besluit vaststellen waarin de selectieprocedure en -voorwaarden nader uiteengezet worden.

6.

Dit besluit is van toepassing op de hiernavolgende opdrachten die door de ECB rechtstreeks voor meer dan 50 % worden gesubsidieerd.

 1. opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger is dan het in artikel 4, lid 3, vastgestelde drempelbedrag voor opdrachten voor werken, en die betrekking hebben op civieltechnische werkzaamheden of bouwwerkzaamheden inzake gebouwen die zijn bestemd voor gebruik ten behoeve van administratie, sport, gezondheid, recreatie en vrijetijdsbesteding of scholen en universiteiten;

 2. opdrachten voor diensten die verband houden met een opdracht voor werken als bedoeld onder a), waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 4, lid 3, vastgestelde drempelwaarde voor opdrachten voor diensten.

De ECB verzekert dat die opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met dit besluit, zelfs indien die opdrachten worden gegund door een andere entiteit of indien de ECB dergelijke opdrachten gunt namens een andere entiteit.

7.

Gemengde opdrachten die diensten omvatten die aan verschillende soorten opdrachten toegerekend kunnen worden, worden gegund in overeenstemming met de regels en bepalingen die van toepassing zijn op de dienst die het hoofddoel van de opdracht vormt. Het hoofdonderwerp van een gemengde opdracht wordt bepaald door de dienst met de hoogste geraamde waarde, tenzij uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maken dat een andere dienst, op grond van specifieke kenmerken daarvan, het hoofdonderwerp van de opdracht moet vormen.

Artikel 3 Algemene beginselen

1.

Aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene beginselen van transparantie en openbaarheid, proportionaliteit, gelijke toegang en gelijke behandeling, het discriminatieverbod en het beginsel van eerlijke mededinging.

2.

De ECB voert aanbestedingsprocedures uit in de Engelse taal, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de procedure of het onderwerp van de opdracht zijn die het noodzakelijk maken dat er andere talen worden gebruikt. De ECB zal dergelijke omstandigheden vastleggen.

Artikel 4 Drempelwaardes voor opdrachten

Artikel 5 Berekening van de geraamde waarde van een opdracht

Artikel 6 Uitzonderingen

Artikel 7 Duur en verlenging van opdrachten

Artikel 8 Aanvullende producten, diensten en werken

HOOFDSTUK II OPENBARE AANBESTEDINGSPROCEDURES

Artikel 9 Overzicht

AFDELING 1 Type procedure en verloop van de procedure

Artikel 10 Openbare procedure

Artikel 11 Niet-openbare procedure

Artikel 12 Procedure van gunning door onderhandelingen

Artikel 13 Concurrentiegerichte dialoog

Artikel 14 Innovatiepartnerschap

AFDELING 2 Elektronische aanbesteding

Artikel 15 Elektronische aanbestedingsprocedures

Artikel 16 Elektronische veilingen

Artikel 17 Elektronische catalogi

AFDELING 3 Speciale regels voor bepaalde soorten opdrachten

Artikel 18 Raamovereenkomsten

Artikel 19 Dynamische aankoopsystemen

Artikel 20 Concessieovereenkomsten

AFDELING 4 Starten van de aanbestedingsprocedure

Artikel 21 Bekendmaking van aanbestedingsmogelijkheden

Artikel 22 Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Artikel 23 Termijnen voor ontvangst van verzoeken tot deelneming en inschrijvingen

Artikel 24 Uitnodiging tot inschrijving

Artikel 25 Specificaties

AFDELING 5 Informatie-uitwisseling

Artikel 26 Communicatie met gegadigden en inschrijvers

Artikel 27 Verzoeken om aanvullende documentatie en nadere toelichting

Artikel 28 Rectificatie van aanbestedingsdocumenten

AFDELING 6 Beoordeling

Artikel 29 Algemene beginselen

Artikel 30 Geschiktheid van gegadigden en inschrijvers

Artikel 31 Selectiecriteria

Artikel 32 Gunningscriteria

Artikel 33 Abnormaal lage inschrijvingen

AFDELING 7 Mededeling van het resultaat

Artikel 34 Aankondiging van de besluiten over selectie en gunning

HOOFDSTUK III AANBESTEDINGSPROCEDURE VOOR OPDRACHTEN BENEDEN DE DREMPELWAARDEN EN IN ARTIKEL 6, LID 2, VERMELDE OPDRACHTEN VOOR DIENSTEN

Artikel 35 Procedureverloop

Artikel 36 Aankondiging van gunningsbesluit en lijst van contractanten

Artikel 37 Rechtstreekse gunning

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 38 Annulering van aanbestedingsprocedures

Artikel 39 Beroepsprocedure

Artikel 40 Rechtsmacht

Artikel 41 Inwerkingtreding

BIJLAGE I

BIJLAGE II