Home

Verordening (EU) 2015/1039 van de Commissie van 30 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot vliegproeven (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2015/1039 van de Commissie van 30 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot vliegproeven (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG(1), en met name artikel 5, lid 5, en artikel 7, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie(2) moet worden gewijzigd om, als onderdeel van de vluchtvoorwaarden en afhankelijk van de complexiteit van de vliegproeven en van het luchtvaartuig, de bekwaamheid en ervaring van piloten en hoofdboordwerktuigkundigen tijdens vliegproeven te reglementeren, zodat de veiligheid wordt verhoogd en de bekwaamheids- en ervaringseisen voor bemanningsleden tijdens vliegproeven binnen de Unie sterker worden geharmoniseerd.

  2. Ook moeten voorschriften voor productie- en ontwerporganisaties die vliegproeven uitvoeren, een verplicht operationeel handboek voor vliegproeven waarin het beleid van de organisatie wordt gedefinieerd en de nodige procedures met betrekking tot vliegproeven worden ingevoerd ter bevordering van het veilige verloop van vliegproeven. Dat handboek moet het beleid en de procedures bevatten voor de samenstelling en de bekwaamheid van de bemanning, de aanwezigheid aan boord van andere personen dan de bemanningsleden, risico- en veiligheidsbeheer, de identificatie van instrumenten en de mee te voeren uitrusting.

  3. Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie(3) is herzien omwille van de duidelijkheid. Aangezien in EASA-formulier 15a, zoals bepaald in aanhangsel II van bijlage I (deel 21) bij Verordening (EU) nr. 748/2012, wordt verwezen naar Verordening (EG) nr. 2042/2003, moet deze verwijzing worden bijgewerkt.

  4. De luchtvaartsector en de lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om zich aan deze eisen aan te passen. Daarom moeten passende overgangsbepalingen worden vastgesteld. Voor bepaalde wijzigingen moet echter een specifieke toepassingsdatum worden vastgesteld in het licht van de aard van deze wijzigingen.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn gebaseerd op het advies dat het Agentschap heeft opgesteld overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 216/2008.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 65 van Verordening (EG) nr. 216/2008 opgerichte comité van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging

Bijlage I (deel 21) bij Verordening (EU) nr. 748/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2 Overgangsbepalingen

1.

Lidstaten die op 21 juli 2015 nationale vergunningen voor vliegproeven hebben verleend aan andere bemanningsleden dan piloten, mogen dat tot en met 31 december 2017 blijven doen in overeenstemming met hun nationale wetgeving. De houders van deze vergunningen mogen tot en met die datum hun bevoegdheden blijven uitoefenen.

2.

Na 31 december 2017 mogen aanvragers of houders van een vliegvergunning blijven gebruikmaken van de diensten van piloten voor vliegproeven van categorie drie of vier als bedoeld in aanhangsel XII van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 748/2012 en van boordwerktuigkundigen die vóór die datum vliegproeven uitvoerden overeenkomstig de toepasselijke regels van de nationale wetgeving. Een dergelijk gebruik blijft beperkt tot het takenpakket van de vliegproefbemanning zoals vastgesteld vóór 31 december 2017.

Het takenpakket van de bemanningsleden voor vliegproeven wordt vastgesteld door de aanvrager of de houder van een vliegvergunning die gebruikmaakt of wil gebruikmaken van hun diensten, op grond van hun ervaring en opleiding en van de relevante gegevens van de aanvrager of de houder van een vliegvergunning. Het takenpakket van een bemanningslid voor vliegproeven wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteit.

Elke toevoeging aan of wijziging van het takenpakket van de bemanningsleden voor vliegproeven door de aanvrager of de houder van een vliegvergunning die van hun diensten gebruikmaakt of wil gebruikmaken, moet voldoen aan de voorschriften van aanhangsel XII van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 748/2012.

3.

Tot en met 31 december 2015 mogen de bevoegde autoriteiten het certificaat van herbeoordeling van de luchtwaardigheid (EASA-formulier 15a), zoals vastgesteld in aanhangsel II van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 748/2012, die van kracht was vóór 21 juli 2015, blijven afgeven. Certificaten die zijn afgegeven vóór 1 januari 2016 blijven geldig tot zij zijn gewijzigd, opgeschort of ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 juli 2015.

Daarbij geldt echter het volgende:

  1. de punten 2 en 3 van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Als wordt verwezen naar aanhangsel XII van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 748/2012, is punt b) van toepassing;

  2. wat betreft punt D van aanhangsel XII is punt 6 van de bijlage van toepassing met ingang van 1 januari 2018, onverminderd de eisen die voortvloeien uit bijlage I (deel-FCL) bij Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie(4).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Aanhangsel II

„Aanhangsel XII