Home

Besluit (GBVB) 2015/1917 van het politiek en Veiligheidscomité van 20 oktober 2015 betreffende de aanvaarding van de bijdrage van Zwitserland aan de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

Besluit (GBVB) 2015/1917 van het politiek en Veiligheidscomité van 20 oktober 2015 betreffende de aanvaarding van de bijdrage van Zwitserland aan de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Besluit 2014/219/GBVB van de Raad van 15 april 2014 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Mali (EUCAP Sahel Mali)(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Besluit 2014/219/GBVB, heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité („PVC”) gemachtigd om de noodzakelijke besluiten te nemen over de aanvaarding van de voorgestelde bijdragen van derde staten aan EUCAP Sahel Mali.

  2. De civiele operationeel commandant heeft het PVC aanbevolen de voorgestelde bijdrage van Zwitserland aan EUCAP Sahel Mali te aanvaarden en als significant aan te merken.

  3. Zwitserland dient te worden vrijgesteld van financiële bijdragen aan de operationele begroting van EUCAP Sahel Mali,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Bijdragen van derde staten

1.

De bijdrage van Zwitserland aan EUCAP Sahel Mali wordt aanvaard en als significant aangemerkt.

2.

Zwitserland is vrijgesteld van financiële bijdragen aan de operationele begroting van EUCAP Sahel Mali.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 20 oktober 2015.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. Stevens