Home

Besluit (EU) 2015/372 van de Raad van 8 oktober 2014 betreffende de ondertekening, namens de Unie en haar lidstaten, en de voorlopige toepassing van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Besluit (EU) 2015/372 van de Raad van 8 oktober 2014 betreffende de ondertekening, namens de Unie en haar lidstaten, en de voorlopige toepassing van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 6, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 14 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie, haar lidstaten en de Republiek Kroatië, onderhandelingen te openen met het oog op het sluiten van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds(1), teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie („het protocol”).

  2. Die onderhandelingen zijn met succes afgerond op 12 december 2013.

  3. Het protocol dient namens de Unie en haar lidstaten te worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

  4. Het protocol dient voorlopig te worden toegepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt namens de Unie en haar lidstaten machtiging verleend voor de ondertekening van het Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, onder voorbehoud van de sluiting van dit protocol.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) het protocol, namens de Unie en haar lidstaten, te ondertekenen.

Artikel 3

Het protocol wordt, in afwachting van de inwerkingtreding ervan, overeenkomstig artikel 3, lid 2, voorlopig toegepast vanaf de datum van de onderteking ervan door de partijen(2).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.