Home

Besluit van de Raad van 15 december 2014 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Duitsland

Besluit van de Raad van 15 december 2014 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Duitsland

17.12.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 453/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 15 december 2014

tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor Duitsland

(2014/C 453/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk(1), en met name artikel 8,

Gezien de voordrachten die de regeringen van de lidstaten en de werkgevers- en werknemersorganisaties bij de Raad hebben ingediend,

Gezien de lijsten van leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft bij besluit van 2 december 2013(2) en van 12 juni 2014(3) de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk benoemd voor het tijdvak dat op 7 november 2016 eindigt.

(2)

De werknemersorganisatie Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft een kandidaat voor een vacante zetel voorgedragen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tot lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt benoemd voor het tijdvak dat op 7 november 2016 eindigt:

II. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

Land

lid

Duitsland

mevrouw Sonja KÖNIG

Artikel 2

De Raad zal de nog niet voorgedragen leden en plaatsvervangende leden later benoemen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 15 december 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

M. MARTINA