Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 790/2013 van de Commissie van 19 augustus 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof azijnzuur (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 790/2013 van de Commissie van 19 augustus 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof azijnzuur (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 13, lid 2, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De werkzame stof azijnzuur is in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(2) opgenomen bij Richtlijn 2008/127/EG van de Commissie(3) volgens de procedure van artikel 24 ter van Verordening (EG) nr. 2229/2004 van de Commissie(4). Sinds de vervanging van Richtlijn 91/414/EEG door Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt deze stof geacht krachtens die verordening te zijn goedgekeurd en is zij opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie(5).

  2. Overeenkomstig artikel 25 bis van Verordening (EG) nr. 2229/2004 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 18 december 2012 haar standpunt over het ontwerpevaluatieverslag voor azijnzuur(6) aan de Commissie voorgelegd. De EFSA heeft haar standpunt over azijnzuur aan de kennisgever meegedeeld, die door de Commissie is verzocht het ontwerpevaluatieverslag voor azijnzuur te becommentariëren. Het ontwerpevaluatieverslag en het standpunt van de EFSA zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op 16 juli 2013 goedgekeurd in de vorm van het evaluatieverslag van de Commissie voor azijnzuur.

  3. Er wordt bevestigd dat de werkzame stof azijnzuur geacht moet worden krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 te zijn goedgekeurd.

  4. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, juncto artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en in het licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de goedkeuringsvoorwaarden worden gewijzigd. Er moet met name om verdere bevestigende informatie worden gevraagd.

  5. De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. Er moet een redelijke termijn vóór de toepassing van deze verordening worden toegestaan om de lidstaten, de kennisgever en de houders van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die azijnzuur bevatten in staat te stellen te voldoen aan de voorschriften als gevolg van de wijziging van de goedkeuringsvoorwaarden.

  7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt nummer 218 over de werkzame stof azijnzuur vervangen door:

Nummer

Benaming, identificatienummers

IUPAC-benaming

Zuiverheid

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

Specifieke bepalingen

„218

Azijnzuur

CAS-nr.: 64-19-7

CIPAC-nr.: 838

azijnzuur

≥ 980 g/kg

1 september 2009

31 augustus 2019

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over azijnzuur (SANCO/2602/2008) (en met name met de aanhangsels I en II), dat door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op 16 juli 2013 is goedgekeurd.

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten speciale aandacht besteden aan de bescherming van de toedieners, de bescherming van het grondwater en de bescherming van in het water levende organismen.

De gebruiksvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.

De kennisgever moet bevestigende informatie verstrekken over:

  • het acute en langetermijnrisico voor vogels en zoogdieren;

  • het risico voor honingbijen;

  • het risico voor niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen.

De kennisgever moet die informatie uiterlijk op 31 december 2015 bij de lidstaten, de Commissie en de EFSA indienen.”