Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 560/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 houdende goedkeuring van een minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Traditional Grimsby Smoked Fish (BGA))

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 560/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 houdende goedkeuring van een minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Traditional Grimsby Smoked Fish (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name de tweede zin van artikel 53, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding „Traditional Grimsby Smoked Fish”, die bij Verordening (EG) nr. 986/2009 van de Commissie(2) is geregistreerd, beoordeeld.

  2. Het verzoek betreft een wijziging in de productiemethode om meer flexibiliteit te bieden bij de herkomst van de grondstoffen, namelijk door naast verse hele vis ook filets toe te laten.

  3. De Commissie heeft de voorgestelde wijziging onderzocht en acht ze gerechtvaardigd. Aangezien het een minimale wijziging betreft in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, kan de Commissie de wijziging goedkeuren zonder gebruik te maken van de in de artikelen 50 en 52 van die verordening omschreven procedure,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijziging van het productdossier van de beschermde geografische aanduiding „Traditional Grimsby Smoked Fish” in bijlage I bij deze verordening wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het geconsolideerde enig document met de belangrijkste punten van het productdossier is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian Cioloș

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

BIJLAGE II