Home

Besluit EUCAP NESTOR/2/2013 van het Politiek en Veiligheidscomité van 11 januari 2013 inzake de aanvaarding van bijdragen van derde staten aan de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR) (2013/42/GBVB)

Besluit EUCAP NESTOR/2/2013 van het Politiek en Veiligheidscomité van 11 januari 2013 inzake de aanvaarding van bijdragen van derde staten aan de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR) (2013/42/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Besluit 2012/389/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR)(1), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Besluit 2012/389/GBVB, heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité („PVC”) gemachtigd om de noodzakelijke besluiten te nemen over de aanvaarding van de bijdragen van derde staten aan EUCAP NESTOR.

  2. De civiele operationele commandant heeft het PVC aanbevolen de voorgestelde bijdrage van Noorwegen aan EUCAP NESTOR te aanvaarden en die als significant aan te merken.

  3. Noorwegen moet worden vrijgesteld van financiële bijdragen aan de begroting van EUCAP NESTOR,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Bijdragen van derde staten

1.

De bijdrage van Noorwegen aan EUCAP NESTOR wordt aanvaard en als significant aangemerkt.

2.

Noorwegen wordt vrijgesteld van financiële bijdragen aan de begroting van EUCAP NESTOR.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2013.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

O. Skoog