Home

Verordening (EU) nr. 523/2012 van de Commissie van 20 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van bepaalde reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 523/2012 van de Commissie van 20 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van bepaalde reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden(1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Besluit 97/836/EG van de Raad(2) is de Unie toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („Herziene Overeenkomst van 1958”).

 2. Bij Besluit 97/836/EG is de Unie ook toegetreden tot VN/ECE-Reglement nr. 30 betreffende luchtbanden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, Reglement nr. 54 betreffende luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en Reglement nr. 64 betreffende een reserve-eenheid voor tijdelijk gebruik, runflatbanden, een runflatsysteem en een bandenspanningscontrolesysteem.

 3. Bij een afzonderlijk besluit van de Raad(3) is de Unie toegetreden tot VN/ECE-Reglement nr. 117 betreffende rolgeluidemissies en grip op nat wegdek.

 4. Overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn)(4), mogen voertuigfabrikanten die hun systemen, onderdelen of technische eenheden willen laten goedkeuren, kiezen of zij aan de desbetreffende richtlijnen of aan de desbetreffende VN/ECE-reglementen voldoen. De meeste voorschriften voor voertuigonderdelen in de richtlijnen zijn uit de desbetreffende VN/ECE-reglementen overgenomen. De VN/ECE-reglementen worden voortdurend aan de voortschrijdende technologie aangepast, en de desbetreffende richtlijnen moeten dus ook regelmatig worden bijgewerkt om de inhoud te laten overeenkomen met die van de VN/ECE-reglementen. Om een einde te maken aan dit dubbele werk heeft de CARS 21-groep op hoog niveau aanbevolen verscheidene richtlijnen te vervangen door de desbetreffende VN/ECE-reglementen.

 5. Richtlijn 2007/46/EG voorziet in de mogelijkheid om de toepassing van VN/ECE-reglementen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen verplicht te stellen en de EU-wetgeving door die VN/ECE-reglementen te vervangen. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt typegoedkeuring krachtens VN/ECE-reglementen waarvan de toepassing verplicht is, beschouwd als EG-typegoedkeuring krachtens die verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan.

 6. Door EU-wetgeving te vervangen door VN/ECE-reglementen wordt niet alleen een einde gemaakt aan dubbele technische voorschriften, maar ook aan dubbele administratieve en certificeringsprocedures. Bovendien zou typegoedkeuring die rechtstreeks op internationale normen is gebaseerd, de markttoegang in derde landen moeten verbeteren, met name in de landen die partij zijn bij de Herziene Overeenkomst van 1958, en daardoor het concurrentievermogen van de industrie van de Unie moeten vergroten.

 7. Om deze redenen worden bij Verordening (EG) nr. 661/2009 verschillende richtlijnen inzake de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden ingetrokken en deze richtlijnen moeten met het oog op EG-typegoedkeuring krachtens die verordening door de desbetreffende VN/ECE-reglementen worden vervangen om ervoor te zorgen dat de typegoedkeuringsbepalingen worden gehandhaafd en om wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te vergemakkelijken.

 8. Bijgevolg moeten de VN/ECE-Reglementen nr. 30, nr. 54, nr. 64 en nr. 117 worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 661/2009, die de lijst bevat van VN/ECE-reglementen waarvan de toepassing verplicht is.

 9. Ook bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 661/2009, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 407/2011 van de Commissie(5), moet worden verduidelijkt wat de toepassing betreft van VN/ECE-Reglement nr. 13 betreffende het remsysteem van voertuigen en aanhangwagens daarvan, Reglement nr. 13-H betreffende het remsysteem van personenauto’s, Reglement nr. 34 betreffende brandpreventie (tanks voor vloeibare brandstof) en Reglement nr. 55 betreffende mechanische koppelinrichtingen van voertuigcombinaties.

 10. Verordening (EG) nr. 661/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 11. De in de bijlage bij deze verordening vermelde VN/ECE-reglementen moeten van toepassing zijn overeenkomstig de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 661/2009 vermelde toepassingsdata.

 12. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Technisch Comité motorvoertuigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

1.

Met ingang van 1 november 2012 zijn VN/ECE-Reglement nr. 30, supplement 16 op wijzigingenreeks 02(6), en VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02(7), met inbegrip van de voorschriften van punt 6.1.1 inzake rolgeluid in fase 2, de voorschriften van punt 6.2 inzake natte grip en de voorschriften van punt 6.3.1 inzake rolweerstand in fase 1, van toepassing voor de typegoedkeuring van nieuwe bandentypen van klasse C1.

2.

Met ingang van 1 november 2014 zijn VN/ECE-Reglement nr. 30, supplement 16 op wijzigingenreeks 02, en VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van punt 6.2 inzake natte grip, van toepassing voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van klasse C1.

3.

Met ingang van 1 november 2012 zijn VN/ECE-Reglement nr. 54, supplement 17 op de oorspronkelijke versie van het reglement(8), en VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van de punten 6.1.2 tot en met 6.1.3 inzake rolgeluid in fase 2, en de voorschriften van punt 6.3.1 inzake rolweerstand in fase 1, van toepassing voor de typegoedkeuring van nieuwe bandentypen van de klassen C2 en C3.

4.

Met ingang van 1 november 2014 wordt de toepassing van VN/ECE-Reglement nr. 54, supplement 17 op de oorspronkelijke versie van het reglement, verplicht gesteld voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van de klassen C2 en C3.

5.

Met ingang van 1 november 2016 is VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van de punten 6.1.1 tot en met 6.1.3 inzake rolgeluid in fase 2, van toepassing voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van de klassen C1, C2 en C3.

6.

Met ingang van 1 november 2014 is VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van punt 6.3.1 inzake rolweerstand in fase 1, van toepassing voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van de klassen C1 en C2.

7.

Met ingang van 1 november 2016 is VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van punt 6.3.1 inzake rolweerstand in fase 1, van toepassing voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van klasse C3.

8.

Met ingang van 1 november 2016 is VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van punt 6.3.2 inzake rolweerstand in fase 2, van toepassing voor de typegoedkeuring van nieuwe bandtypen van de klassen C1, C2 en C3.

9.

Met ingang van 1 november 2018 wordt de toepassing van VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van punt 6.3.2 inzake rolweerstand in fase 2, verplicht gesteld voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van de klassen C1 en C2.

10.

Met ingang van 1 november 2020 is VN/ECE-Reglement nr. 117, wijzigingenreeks 02, met inbegrip van de voorschriften van punt 6.3.2 inzake rolweerstand in fase 2, van toepassing voor de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe banden van klasse C3.

11.

Nieuwe banden van de klassen C1, C2 en C3 die gefabriceerd waren vóór de data in lid 2 betreffende de algemene voorschriften en de natte grip, lid 4 betreffende de algemene voorschriften, lid 5 betreffende de voorschriften inzake rolgeluid in fase 2, de leden 6 en 7 betreffende de voorschriften inzake rolweerstand in fase 1, en de leden 9 en 10 betreffende de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2, en die niet voldoen aan deze voorschriften, mogen nog gedurende een periode van maximaal 30 maanden vanaf die data worden verkocht en in het verkeer gebracht.

Artikel 3

1.

Met ingang van 1 november 2012 weigeren de nationale autoriteiten EG-typegoedkeuring te verlenen voor nieuwe voertuigtypen van categorie M1 die niet zijn uitgerust met een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) dat voldoet aan de relevante voorschriften van VN/ECE-Reglement nr. 64, wijzigingenreeks 02, corrigendum 1(9).

2.

Met ingang van 1 november 2014 verbieden de nationale autoriteiten de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen van voertuigen van categorie M1 die niet zijn uitgerust met een TPMS dat voldoet aan de relevante voorschriften van VN/ECE-Reglement nr. 64, wijzigingenreeks 02, corrigendum 1.

Artikel 4

1.

Met ingang van 1 november 2012 is VN/ECE-Reglement nr. 64, wijzigingenreeks 02, corrigendum 1, van toepassing voor de EG-typegoedkeuring van nieuwe voertuigtypen van de categorieën M1 en N1 die voorzien zijn van uitrustingsstukken die onder dat reglement vallen.

2.

Met ingang van 1 november 2014 wordt de toepassing van VN/ECE-Reglement nr. 64, wijzigingenreeks 02, corrigendum 1, verplicht gesteld voor de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen van nieuwe voertuigen van de categorieën M1 en N1 die voorzien zijn van uitrustingsstukken die onder dat reglement vallen.

Artikel 5

BIJLAGE