Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 66/2012 van de Commissie van 25 januari 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 66/2012 van de Commissie van 25 januari 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt(1), en met name artikel 17, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 318/2007 van de Commissie(2) stelt de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie vast. De verordening bepaalt dat de desbetreffende vogels slechts in de Unie mogen worden ingevoerd als zij afkomstig zijn uit derde landen of delen daarvan, als bedoeld in bijlage I daarbij.

  2. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 318/2007 verwijst naar de derde landen of delen daarvan die zijn opgenomen in de kolommen 1 en 3 van de tabel in deel 1 van bijlage I bij Beschikking 2006/696/EG van de Commissie(3) en waaruit de invoer van fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels is toegestaan.

  3. Beschikking 2006/696/EG is ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering(4). De verwijzingen naar die beschikking in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 318/2007 moeten daarom worden vervangen door verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 798/2008.

  4. Bovendien heeft Argentinië de Commissie verzocht de invoer in de Unie van bepaalde in gevangenschap gefokte vogels krachtens Verordening (EG) nr. 318/2007 toe te staan. Uit een inspectie die door het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie in Argentinië is uitgevoerd alsook uit de door dat land uitgevoerde follow-upacties is gebleken dat Argentinië passende garanties biedt voor de naleving van de voorschriften van de Unie waaraan de invoer van dergelijke vogels in de Unie moet voldoen.

  5. Argentinië is momenteel opgenomen in de tabel in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008. De invoer van fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels uit dat land is echter niet toegestaan. Argentinië moet daarom als afzonderlijke vermelding worden opgenomen in de lijst van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 318/2007.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 318/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

  1. Derde landen of delen daarvan, als opgenomen in de kolommen 1 en 3 van de tabel in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie(*), waarbij kolom 4 van die tabel voorziet in een model van veterinair certificaat voor fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels (BPP);

  2. Argentinië.

„BIJLAGE I