Home

Besluit van de Raad van 14 februari 2012 inzake de toetreding van de Europese Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft (Voor de EER relevante tekst) (2012/142/EU)

Besluit van de Raad van 14 februari 2012 inzake de toetreding van de Europese Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft (Voor de EER relevante tekst) (2012/142/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („herziene overeenkomst van 1958”)(1), en met name artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2, tweede streepje,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De gestandaardiseerde voorschriften van Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft(3) (VN/ECE-Reglement nr. 29) zijn bedoeld om de technische belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen tussen de overeenkomstsluitende partijen bij de herziene overeenkomst van 1958 weg te nemen en een hoog veiligheids- en beschermingsniveau voor de inzittenden te waarborgen.

  2. Op de datum van haar toetreding tot de herziene overeenkomst van 1958 is de Unie toegetreden tot een beperkt aantal VN/ECE-reglementen, die zijn opgenomen in de lijst van bijlage II bij Besluit 97/836/EG; VN/ECE-Reglement nr. 29 was niet in die lijst opgenomen.

  3. Gezien de latere wijzigingen van VN-ECE-Reglement nr. 29 en gezien Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden(4), volgens hetwelk de Unie VN/ECE-Reglement nr. 29 in acht moet nemen, moet dit VN/ECE-reglement in het EU-systeem voor typegoedkeuring van motorvoertuigen worden opgenomen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft, wordt in het EU-systeem voor typegoedkeuring van motorvoertuigen opgenomen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

De Commissie stelt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in kennis van dit besluit.