Home

Besluit van het Europees Parlementvan 10 mei 2012over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2010(2012/567/EU)

Besluit van het Europees Parlementvan 10 mei 2012over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2010(2012/567/EU)

HET EUROPEES PARLEMENT,

 • gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2010,

 • gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politieacademie betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Academie(1),

 • gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

 • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

 • gezien Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005 tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)(3), en met name artikel 16,

 • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94,

 • gezien Besluit C(2011) 4680 van de Commissie van 30 juni 2011 houdende inwilliging van een verzoek van de Europese Politieacademie om een derogatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002,

 • gezien het verslag van de Europese Politieacademie van 12 juli 2010 over de terugbetaling van privé-uitgaven (10/0257/KA),

 • gezien de externe audit over de terugbetaling van privé-uitgaven waartoe de Europese Politieacademie opdracht heeft gegeven (contract CEPOL/2010/001),

 • gezien het eindverslag over de vijfjaarlijkse externe evaluatie van de Europese Politieacademie (contract CEPOL/CT/2010/002),

 • gezien het jaarverslag 2009 van het directoraat-generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid,

 • gezien het vierde voortgangsverslag van de Europese Politieacademie over de uitvoering van haar meerjarenactieplan 2010-2014,

 • gezien het verslag van de Rekenkamer over de uitvoering van het meerjarenactieplan 2010-2014 van de Europese Politieacademie,

 • gezien de nota van de dienst Interne Audit (IAS) van 4 juli 2011 (Ares-ref. (2011) 722479) over het derde voortgangsverslag van de Europese Politieacademie over de uitvoering van haar meerjarenactieplan 2010-2014,

 • gezien het verslag en de bijlagen daarbij van de Europese Politieacademie over de uitvoering van de resolutie van het Europees Parlement over „Kwijting 2009: Europese Politieacademie”,

 • gezien het verslag en de bijlage daarbij van de Europese Politieacademie over de toepassing van haar handleiding voor aanbestedingen in de periode 1 juli 2010- 1 juli 2011,

 • gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn Reglement,

 • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0119/2012),

De voorzitter

Martin Schulz

De secretaris-generaal

Klaus Welle