Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 623/2011 van de Raad van 27 juni 2011 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 623/2011 van de Raad van 27 juni 2011 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van 12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust(1), en met name artikel 11 bis, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 12 april 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 560/2005 vastgesteld.

  2. Gelet op de ontwikkelingen in Ivoorkust dient de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 560/2005 te worden gewijzigd.

  3. Gelet op de spoedeisendheid, en teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk bij de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde entiteiten worden geschrapt uit de lijst in bijlage I bis bij Verordening (EG) nr. 560/2005.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

Martonyi J.

BIJLAGE

Entiteiten bedoeld in artikel 1

1.

APROCANCI (l'Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire) (vereniging van producenten van natuurlijk rubber van Ivoorkust)

2.

SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité) (beheersmaatschappij voor het elektriciteitspatrimonium)

3.

RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne) (Ivoriaanse radio en televisie)