Home

Besluit van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2011/4) (2011/227/EU)

Besluit van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2011/4) (2011/227/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid artikel 12.1 en het tweede streepje van artikel 34.1, in samenhang met het eerste streepje van artikel 3.1 en artikel 18.2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Luidens artikel 18.1 van de ESCB-statuten mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand. De beleenbaarheidscriteria voor onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem zijn vastgelegd in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem(1) (hierna de „algemene documentatie” genoemd).

  2. Luidens hoofdstuk 1.6 van de algemene documentatie kan de Raad van bestuur van de ECB te allen tijde besluiten tot aanpassing van de instrumenten, voorwaarden, criteria en procedures voor de tenuitvoerlegging van de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem. Luidens hoofdstuk 6.3.1 van de algemene documentatie behoudt het Eurosysteem zich het recht voor te bepalen of een emissie, emittent, debiteur of garant aan de vereisten voor hoge kwaliteitseisen voor kredietstandaards voldoet, zulks op basis van alle informatie die het relevant acht.

  3. Op de financiële markten heersen buitengewone omstandigheden die uit de fiscale situatie van de Ierse regering voortvloeien, zulks in de context van een door de lidstaten van het eurogebied en het Internationaal Monetair Fonds gesteund aanpassingsplan, en tevens is de normale beoordeling door de markt van door de Ierse regering uitgegeven effecten ontwricht, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Deze buitengewone situatie vereist een snelle en tijdelijke aanpassing van het monetaire-beleidskader van het Eurosysteem.

  4. De Raad van bestuur heeft een door de Ierse regering goedgekeurd programma voor economische en financiële aanpassing beoordeeld, over welk programma zij heeft onderhandeld met de Commissie, de ECB en het Internationaal Monetair Fonds, en tevens vastgesteld dat de Ierse regering vastbesloten is dat programma volledig uit te voeren. De Raad van bestuur heeft na beoordeling tevens haar goedkeuring gehecht aan de tenuitvoerlegging van het programma door de Ierse regering. Vanuit kredietrisicobeheersperspectief van het Eurosysteem is de Raad van bestuur tevens nagegaan welke effecten dat programma op de door de Ierse regering uitgegeven effecten heeft. De Raad van bestuur acht het programma passend, waardoor, aangaande het kredietrisicobeheer, de kwaliteitsstandaard van door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen volstaat en derhalve deze schuldbewijzen beleenbaar onderpand blijven voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, ongeacht enige externe kredietbeoordeling. Deze positieve beoordelingen zijn de basis voor deze buitengewone en tijdelijke opschorting, ingesteld om de soliditeit van financiële instellingen te bevorderen en aldus de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel te versterken en klanten van die instellingen te beschermen. De ECB dient de vastbeslotenheid van de Ierse regering om het aan deze maatregelen ten grondslag liggende economische en financiële aanpassingsprogramma volledig uit te voeren, evenwel nauwlettend te volgen.

  5. Dit besluit geldt tijdelijk totdat de Raad van bestuur van mening is dat de stabiliteit van het financiële stelsel de reguliere toepassing van het kader voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem toelaat,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Opschorting van een aantal bepalingen van de algemene documentatie

1.

De minimumvereisten van het Eurosysteem voor kredietkwaliteitsdremplels, zoals vastgelegd in de regels inzake het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem voor verhandelbare activa in hoofdstuk 6.3.2 van de algemene documentatie, worden overeenkomstig artikel 2 en 3 tijdelijk opgeschort.

2.

Als er een discrepantie bestaat tussen dit besluit en de algemene documentatie, geldt het eerste.

Artikel 2 Door de Ierse regering uitgegeven verhandelbare schuldbewijzen blijven beleenbaar onderpand

De kredietkwaliteitsdrempel van het Eurosysteem is niet van toepassing op de door de Ierse regering uitgegeven verhandelbare schuldbewijzen. Ongeacht hun externe kredietwaardigheidsnotering vormen deze activa beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem.

Artikel 3 Door de Ierse regering gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen blijven beleenbaar onderpand

De kredietkwaliteitsdrempel van het Eurosysteem is niet van toepassing op verhandelbare schuldbewijzen die in Ierland gevestigde entiteiten hebben uitgegeven, welke schuldbewijzen door de Ierse regering volledig worden garandeerd. Een garantie van de Ierse regering blijft onderworpen aan de in hoofdstuk 6.3.2 van de algemene documentatie vastgelegde vereisten. Ongeacht hun externe kredietwaardigheidsnotering, vormen deze activa beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 april 2011 in werking.