Home

Verordening (EU) nr. 1106/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van de lijst van maatregelen die moeten worden uitgesloten van de toepassing van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

Verordening (EU) nr. 1106/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van de lijst van maatregelen die moeten worden uitgesloten van de toepassing van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad van 26 mei 2008 inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds(1), en met name artikel 1, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 485/2008 heeft betrekking op de controle die op basis van de handelsdocumenten van degenen die bedragen ontvangen of verschuldigd zijn, wordt uitgevoerd op verrichtingen die direct of indirect plaatsvinden in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), om vast te stellen of de verrichtingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en aan de voorschriften voldoen. Maatregelen die door hun aard echter ongeschikt zijn voor controle achteraf aan de hand van controle op basis van de handelsdocumenten moeten echter van de toepassing van die verordening worden uitgesloten.

  2. Momenteel geldt een lijst van vrijgestelde maatregelen die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2311/2000 van de Commissie van 18 oktober 2000 tot vaststelling van de lijst van maatregelen waarvoor Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad niet geldt en intrekking van Beschikking 96/284/EG(2). In verband met wijzigingen van de landbouwwetgeving moet die lijst worden bijgewerkt.

  3. Bepaalde maatregelen hebben betrekking op betalingen die ofwel oppervlaktegebonden zijn, ofwel geen verband houden met handelsdocumenten die eventueel moeten worden gecontroleerd. Daarom moeten dergelijke maatregelen worden uitgezonderd van het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 485/2008.

  4. Er moet rekening mee worden gehouden dat bepaalde maatregelen die voorheen werden gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (afdeling Garantie), nu worden gefinancierd uit het bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(3) opgerichte Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

  5. Duidelijkheidshalve dient Verordening (EG) nr. 2311/2000 te worden ingetrokken en door een nieuwe tekst te worden vervangen.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwfondsen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het bij Verordening (EG) nr. 485/2008 ingestelde controlesysteem is niet van toepassing op de maatregelen die zijn opgenomen in de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2311/2000 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE