Home

Verordening (EU) nr. 47/2010 van de Commissie van 19 januari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1173/2009 wat betreft de interventiecentra voor durumtarwe en rijst in Roemenië

Verordening (EU) nr. 47/2010 van de Commissie van 19 januari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1173/2009 wat betreft de interventiecentra voor durumtarwe en rijst in Roemenië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1), en met name op artikel 41 juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 670/2009 van de Commissie(2), waarbij de bepalingen zijn vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat betreft openbare interventie via openbare inschrijving voor de aankoop van durumtarwe of padie, voorziet in de minimumvoorwaarden waaraan de interventiecentra van de lidstaten moeten voldoen.

 2. Overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 670/2009 heeft Roemenië de diensten van de Commissie de lijst van de interventiecentra meegedeeld met het oog op de daadwerkelijke aanwijzing daarvan, alsmede de lijst van de bij die centra horende opslagplaatsen die Roemenië heeft erkend als opslagplaatsen welke voldoen aan de bij de communautaire regelgeving vastgestelde minimumvoorwaarden. Bijgevolg moet de Commissie deze interventiecentra aanwijzen.

 3. Verordening (EG) nr. 1173/2009 van de Commissie(3) moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1173/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1173/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Aan deel A wordt de volgende tekst toegevoegd:

  Turnu Măgurele

  Brăila”.

 2. Aan deel B wordt de volgende tekst toegevoegd:

  Turnu Măgurele

  Brăila”.