Home

Besluit 2010/747/GBVB van de Raad van 2 december 2010 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB en Besluit 2009/955/GBVB van de Raad betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

Besluit 2010/747/GBVB van de Raad van 2 december 2010 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB en Besluit 2009/955/GBVB van de Raad betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28 en artikel 43, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 14 november 2005 Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden(1) (EUPOL COPPS) vastgesteld, voor een periode van drie jaar. De operationele fase van EUPOL COPPS is ingegaan op 1 januari 2006. Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB werd bij Gemeenschappelijk Optreden 2008/958/GBVB(2) verlengd tot en met 31 december 2010.

  2. Besluit 2009/955/GBVB van de Raad(3) voorziet in een financieel referentiebedrag, bestemd voor de uitgaven in verband met EUPOL COPPS voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010. Dat financieel referentiebedrag moet worden verhoogd om aan de operationele behoeften van de missie te voldoen.

  3. Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB en Besluit 2009/955/GBVB moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 14 van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1.

Het financiële referentiebedrag, bestemd voor de uitgaven in verband met EUPOL COPPS voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010 bedraagt 6 870 000 EUR.

2.

De uitgaven die met het in lid 1 genoemde bedrag worden gefinancierd, worden beheerd overeenkomstig de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie. Onderdanen van derde staten die een financiële bijdrage aan de missie leveren, van gastlanden en, indien nodig om aan de operationele behoeften van de missie te voldoen, van buurlanden mogen inschrijven bij aanbestedingen.

3.

Het hoofd van de missie/directeur van politie brengt over de in het kader van zijn contract ondernomen activiteiten volledig verslag uit aan de Commissie, onder wier toezicht hij staat.

4.

De financiële regelingen moeten voldoen aan de operationele vereisten van EUPOL COPPS, met inbegrip van de verenigbaarheid van uitrusting en de interoperabiliteit van haar teams.

5.

Uitgaven komen voor financiering in aanmerking vanaf de datum waarop dit gemeenschappelijk optreden in werking treedt.”.

„Artikel 14 Financiële regelingen

1.

Het financiële referentiebedrag, bestemd voor de uitgaven in verband met EUPOL COPPS voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010 bedraagt 6 870 000 EUR.

2.

De uitgaven die met het in lid 1 genoemde bedrag worden gefinancierd, worden beheerd overeenkomstig de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie. Onderdanen van derde staten die een financiële bijdrage aan de missie leveren, van gastlanden en, indien nodig om aan de operationele behoeften van de missie te voldoen, van buurlanden mogen inschrijven bij aanbestedingen.

3.

Het hoofd van de missie/directeur van politie brengt over de in het kader van zijn contract ondernomen activiteiten volledig verslag uit aan de Commissie, onder wier toezicht hij staat.

4.

De financiële regelingen moeten voldoen aan de operationele vereisten van EUPOL COPPS, met inbegrip van de verenigbaarheid van uitrusting en de interoperabiliteit van haar teams.

5.

Uitgaven komen voor financiering in aanmerking vanaf de datum waarop dit gemeenschappelijk optreden in werking treedt.”.

Artikel 2

Artikel 2 van Besluit 2009/955/GBVB wordt geschrapt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.