Home

Besluit van de Commissie van 22 maart 2010 tot wijziging van Beschikking 2008/457/EG tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1713) (Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek) (2010/173/EU)

Besluit van de Commissie van 22 maart 2010 tot wijziging van Beschikking 2008/457/EG tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1713) (Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek) (2010/173/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Beschikking 2007/435/EG van de Raad van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen”(1), en met name op artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De regels voor de uitvoering van Beschikking 2007/435/EG zijn vastgesteld bij Beschikking 2008/457/EG van de Commissie(2).

 2. Vanuit het oogpunt van gezond financieel beheer dient een maximum te worden vastgesteld voor het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen die aan de lidstaten worden uitbetaald voor jaarprogramma’s.

 3. Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is het basisbesluit en derhalve ook dit besluit bindend voor het Verenigd Koninkrijk.

 4. Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is het basisbesluit en derhalve ook dit besluit bindend voor Ierland.

 5. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is dit besluit niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken.

 6. Beschikking 2008/457/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2008/457/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. De titel van artikel 24 komt als volgt te luiden:

 2. In artikel 24 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

  „4.

  Ten aanzien van artikel 37, leden 3 en 4, van het basisbesluit geldt dat het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen die aan een lidstaat worden uitbetaald, maximaal 90 % bedraagt van het totaalbedrag dat aan die lidstaat is toegewezen in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd.

  Wanneer een lidstaat op nationaal niveau een kleiner bedrag uittrekt dan het totaalbedrag dat is vermeld in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, bedraagt het cumulatieve totaal van de voorfinancieringsbedragen maximaal 90 % van het op nationaal niveau uitgetrokken bedrag.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2010.

Voor de Commissie

Cecilia Malmström

Lid van de Commissie