Home

Besluit van de Raad van 16 februari 2009 betreffende de sluiting van een Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (2009/246/EG)

Besluit van de Raad van 16 februari 2009 betreffende de sluiting van een Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (2009/246/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin, en lid 3, tweede alinea,

Gelet op de Toetredingsakte van 2005, en met name op artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (hierna „het protocol” te noemen), is namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten ondertekend te Luxemburg op 13 oktober 2008, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum, overeenkomstig Besluit 2008/881/EG van de Raad(2).

  2. Het protocol moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie, wordt namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht(***).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad gaat namens de Gemeenschap en haar lidstaten over tot de in artikel 8 van het protocol bedoelde nederlegging van de akten.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

O. Liška