Home

Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 (2009/654/EG)

Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 (2009/654/EG)

HET EUROPEES PARLEMENT,

  • gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007(1),

  • gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van het Waarnemingscentrum(2),

  • gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

  • gelet op het EG-Verdrag, en met name artikel 276,

  • gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3), en met name artikel 185,

  • gelet op Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 over het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(4), en met name artikel 15,

  • gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(5), en met name artikel 94,

  • gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement,

  • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0175/2009),

De voorzitter

Hans-Gert Pöttering

De secretaris-generaal

Klaus Welle