Home

Verordening (EG, Euratom) nr. 672/2008 van de Raad van 8 juli 2008 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

Verordening (EG, Euratom) nr. 672/2008 van de Raad van 8 juli 2008 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en met name op artikel 13,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68(1), en met name op de artikelen 63 en 64, artikel 65, lid 2, en artikel 82 van het Statuut en de bijlagen VII, XI en XIII bij dat Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, artikel 64 en artikel 92 van deze Regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie,

 1. Overwegende dat zich in de periode gaande van juni tot en met december 2007 in Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië een aanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud heeft voorgedaan en dat derhalve de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 16 november 2007 bedragen de aanpassingscoëfficiënten die krachtens artikel 64 van het Statuut van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden die werkzaam zijn in een van de hierna genoemde landen:

 • Bulgarije 69,7

 • Litouwen 77,4.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2008 bedragen de aanpassingscoëfficiënten die krachtens artikel 64 van het Statuut van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden die werkzaam zijn in een van de hierna genoemde landen:

 • Estland 83,6

 • Letland 83,6

 • Roemenië 78,8.

Artikel 3

Met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie bedragen de aanpassingscoëfficiënten die krachtens artikel 17, lid 3, van bijlage VII bij het Statuut van toepassing zijn op de overmakingen van de ambtenaren en andere personeelsleden:

 • Bulgarije 61,4

 • Estland 80,8

 • Letland 78,8

 • Litouwen 71,5

 • Roemenië 72,9.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.