Home

Verordening (EG) nr. 83/2008 van de Raad van 21 januari 2008 tot intrekking van het antidumpingrecht op ferromolybdeen van oorsprong uit China en tot beëindiging van de procedure betreffende die invoer, naar aanleiding van een nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96

Verordening (EG) nr. 83/2008 van de Raad van 21 januari 2008 tot intrekking van het antidumpingrecht op ferromolybdeen van oorsprong uit China en tot beëindiging van de procedure betreffende die invoer, naar aanleiding van een nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name op artikel 11, leden 2, 3 en 7,

Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De bij Verordening (EG) nr. 215/2002 ingestelde antidumpingmaatregelen op de invoer van ferromolybdeen van oorsprong uit de Volksrepubliek China worden ingetrokken en de procedure met betrekking tot deze invoer wordt beëindigd.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 21 januari 2008.

  Voor de Raad

  De voorzitter

  I. Jarc