Home

Verordening (EG) nr. 55/2007 van de Commissie van 24 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 55/2007 van de Commissie van 24 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

25.1.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 18/6


VERORDENING (EG) Nr. 55/2007 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2007

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit(1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 25 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkelingBIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 24 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

73,2

TN

139,0

TR

181,4

ZZ

131,2

0707 00 05

MA

67,8

TR

170,8

ZZ

119,3

0709 90 70

MA

83,4

TR

129,4

ZZ

106,4

0709 90 80

EG

35,2

ZZ

35,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

47,4

MA

51,8

TN

55,0

TR

66,8

ZZ

54,1

0805 20 10

MA

71,1

TR

49,1

ZZ

60,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

77,2

IL

60,0

MA

60,4

TR

64,3

ZZ

65,5

0805 50 10

EG

53,9

TR

55,9

ZZ

54,9

0808 10 80

CA

126,6

CN

76,4

US

124,8

ZZ

109,3

0808 20 50

US

99,9

ZA

88,0

ZZ

94,0