Home

Besluit van de Commissie van 12 april 2007 houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de particuliere sector in de deskundigengroep „Gezamenlijk Forum voor verrekenprijzen” (2007/233/EG)

Besluit van de Commissie van 12 april 2007 houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de particuliere sector in de deskundigengroep „Gezamenlijk Forum voor verrekenprijzen” (2007/233/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2007/75/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot oprichting van een deskundigengroep voor verrekenprijzen(1) die de Commissie moet adviseren in belastingaangelegenheden die verband houden met verrekenprijzen, en met name op artikel 4,

Gezien de oproep van 22 december 2006 op de website van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie aan belangstellenden voor de functie van voorzitter van of vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het Gezamenlijk Forum voor verrekenprijzen,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2007/75/EG dient de Commissie een voorzitter en ten hoogste vijftien specialisten uit de particuliere sector met ervaring en bevoegdheid op het gebied van verrekenprijzen te benoemen.

 2. Overeenkomstig punt 15 van de oproep aan belangstellenden dienen de personen die worden aangewezen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het Gezamenlijk Forum voor verrekenprijzen, vooraanstaande persoonlijkheden op het gebied van verrekenprijzen te zijn, gekozen door de Europese Commissie, daarbij bijgestaan door het EU-voorzitterschap van de Raad en de Werkgroep fiscale zaken van het UNICE, uit ter zake gekwalificeerde kandidaten die actief zijn in de industrie, dienstverlening of handel, of op activiteitengebieden die verband houden met verrekenprijzen.

 3. Op de oproep aan belangstellenden hebben 44 personen gereageerd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Commissie benoemt de in de bijlage genoemde personen voor een periode van twee jaar tot voorzitter van respectievelijk vertegenwoordiger van de particuliere sector in de deskundigengroep „Gezamenlijk Forum voor verrekenprijzen”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op 1 maart 2007.

Gedaan te Brussel, 12 april 2007.

Voor de Commissie

László Kovács

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Gekozen voorzitter:

Bruno GIBERT

Lijst van gekozen vertegenwoordigers van de particuliere sector:

 • Dirk VAN STAPPEN

 • Isabel VERLINDEN

 • Svetla MARINOVA

 • Werner STUFFER

 • Heinz-Klaus KROPPEN

 • Kennet PETTERSSON

 • Sabine WAHL

 • Guglielmo MAISTO

 • Guy KERSCH

 • Theo KEIJZER

 • Monique VAN HERKSEN

 • Håkan ANDREASSON

 • Eduardo GRACIA

 • Michael SUFRIN

 • Nicholas DEE