Home

Besluit van de Raad van 19 februari 2007 tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (2007/127/EG)

Besluit van de Raad van 19 februari 2007 tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (2007/127/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gelet op de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000(1) en op 25 augustus 2005 herzien in Luxemburg(2),

Gelet op het Intern Akkoord van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de te nemen maatregelen en te volgen procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst(3), en met name op artikel 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Besluit 2002/148/EG(4) werd het overleg met de Republiek Zimbabwe krachtens artikel 96, lid 2, onder c), van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst afgesloten en werden de in de bijlage bij dat besluit omschreven passende maatregelen genomen.

  2. Bij Besluit 2006/114/EG werd de toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 2 van Besluit 2002/148/EG, die bij artikel 1 van Besluit 2003/112/EG(5) waren verlengd tot 20 februari 2004, bij artikel 1 van Besluit 2004/157/EG(6) tot 20 februari 2005 en bij artikel 1 van Besluit 2005/139/EG(7) tot 20 februari 2006, voor twaalf maanden verlengd, tot 20 februari 2007.

  3. De essentiële elementen zoals genoemd in artikel 9 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst worden door de regering van Zimbabwe nog steeds geschonden en onder de huidige omstandigheden in Zimbabwe worden de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat niet geëerbiedigd.

  4. De geldigheidsduur van de maatregelen dient derhalve te worden verlengd,

BESLUIT:

Artikel 1

De geldigheidsduur van de maatregelen bedoeld in artikel 2 van Besluit 2002/148/EG wordt verlengd tot 20 februari 2008. De maatregelen worden constant geëvalueerd.

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen brief wordt aan de president van Zimbabwe gezonden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Glos

BIJLAGE

BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN ZIMBABWE

Brussel, 21 februari 2007

De Europese Unie hecht bijzonder grote waarde aan de bepalingen van artikel 9 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst. Het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische instellingen en de rechtsstaat zijn essentiële elementen van de partnerschapsovereenkomst en vormen als zodanig de basis van onze betrekkingen.

Bij brief van 19 februari 2002 heeft de Europese Unie u in kennis gesteld van haar besluit om het overleg krachtens artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst af te sluiten en een aantal „passende maatregelen” te nemen in de zin van artikel 96, lid 2, onder c), van de Overeenkomst.

Bij brief van 19 februari 2003, 19 februari 2004, 18 februari 2005 en 15 februari 2006, heeft de Europese Unie u in kennis gesteld van haar besluit om de „passende maatregelen” niet in te trekken en de toepassing ervan tot respectievelijk 20 februari 2004, 20 februari 2005, 20 februari 2006 en 20 februari 2007 te verlengen.

Twaalf maanden later is de Europese Unie van mening dat op de vijf gebieden waarnaar in het besluit van de Raad van 18 februari 2002 is verwezen geen wezenlijke vooruitgang is geboekt.

Gezien het bovenstaande is de Europese Unie niet van oordeel dat de passende maatregelen kunnen worden ingetrokken; zij heeft daarom besloten de toepassing ervan te verlengen tot 20 februari 2008.

De Europese Unie wenst er nogmaals op te wijzen dat het niet haar bedoeling is de bevolking van Zimbabwe te straffen en dat zij humanitaire acties en projecten ter directe ondersteuning van de bevolking onverminderd zal blijven steunen, met name die in de sociale sector en op het gebied van de democratisering, de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, waarop bedoelde maatregelen geen betrekking hebben.

De Europese Unie wenst eraan te herinneren dat de toepassing van passende maatregelen in de zin van artikel 96 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst geen belemmering is voor de politieke dialoog zoals deze is omschreven in artikel 8 van genoemde overeenkomst.

Tegen deze achtergrond wenst de Europese Unie nogmaals het belang te benadrukken dat zij aan een toekomstige samenwerking van de EG met Zimbabwe hecht. De Europese Unie wenst haar bereidheid te bevestigen om te blijven gebruikmaken van de gelegenheid die de lopende programmering in het kader van het tiende EOF biedt om de dialoog voort te zetten en, zodra de omstandigheden dit toelaten, in de naaste toekomst vooruitgang te boeken opdat hervatting van een volledige samenwerking mogelijk wordt.

Hoogachtend,

Voor de Commissie

J.M. Barroso

Voor de Raad

M. Glos