Home

2007/4/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 1 januari 2007 houdende wijziging van zijn reglement van orde

2007/4/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 1 januari 2007 houdende wijziging van zijn reglement van orde

4.1.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 1/9


BESLUIT VAN DE RAAD

van 1 januari 2007

houdende wijziging van zijn reglement van orde

(2007/4/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 207, lid 3, eerste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 121, lid 3,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1,

Gelet op artikel 2, lid 2, van bijlage III, van het reglement van orde van de Raad(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 11, lid 5, van het reglement van orde van de Raad (hierna „reglement van orde” genoemd) is bepaald dat indien een lid van de Raad bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen verlangt dat wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen, wordt dit berekend aan de hand van de cijfers betreffende de bevolkingsomvang in artikel 1 van bijlage III bij het reglement van orde.

(2)

In artikel 2, lid 2, van bijlage III bij het reglement van orde, inzake de toepassingsvoorschriften voor de bepalingen betreffende de stemmenweging in de Raad, is bepaald dat de Raad de in artikel 1 vermelde cijfers actualiseert per 1 januari van elk jaar overeenkomstig de gegevens die op 30 september van het voorgaande jaar ter beschikking van het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen zijn.

(3)

Het reglement van orde moet dienovereenkomstig worden aangepast,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 1 van bijlage III van het reglement van orde wordt vervangen door:

„Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 205, lid 4, van het EG-Verdrag, artikel 118, lid 4, van het Euratom-Verdrag en artikel 34, lid 3, van het EU-Verdrag, gelden met betrekking tot de totale bevolkingsomvang van elke lidstaat voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2007 de volgende cijfers:

Lidstaat

Bevolking

(× 1 000)

Duitsland

82 438,0

Frankrijk

62 886,2

Verenigd Koninkrijk

60 421,9

Italië

58 751,7

Spanje

43 758,3

Polen

38 157,1

Roemenië

21 610,2

Nederland

16 334,2

Griekenland

11 125,2

Portugal

10 569,6

België

10 511,4

Tsjechië

10 251,1

Hongarije

10 076,6

Zweden

9 047,8

Oostenrijk

8 265,9

Bulgarije

7 718,8

Denemarken

5 427,5

Slowakije

5 389,2

Finland

5 255,6

Ierland

4 209,0

Litouwen

3 403,3

Letland

2 294,6

Slovenië

2 003,4

Estland

1 344,7

Cyprus

766,4

Luxemburg

459,5

Malta

404,3

Totaal

492 881,2

drempel (62 %)

305 586,3”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2007.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 1 januari 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

F.-W. STEINMEIER