Home

Verordening (EG) nr. 936/2006 van de Commissie van 23 juni 2006 inzake een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar bepaalde derde landen

Verordening (EG) nr. 936/2006 van de Commissie van 23 juni 2006 inzake een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar bepaalde derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), en met name op artikel 13, lid 3, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In het licht van de huidige marktsituatie voor granen is het dienstig voor zachte tarwe een openbare inschrijving te houden voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft(2).

  2. De uitvoeringsbepalingen inzake de procedure voor een openbare inschrijving ten aanzien van de vaststelling van de restitutie bij uitvoer zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1501/95. Inschrijving houdt onder andere de verplichting in een aanvraag om een uitvoercertificaat in te dienen en een zekerheid te stellen. Het bedrag van deze zekerheid dient te worden vastgesteld.

  3. De specifieke geldigheidsduur van de in het kader van deze inschrijving afgegeven certificaten moet worden bepaald. Deze geldigheidsduur moet zijn afgestemd op de behoeften van de wereldmarkt voor het verkoopseizoen 2006/2007.

  4. Om alle gegadigden een gelijke behandeling te waarborgen, moet de geldigheidsduur van de afgegeven certificaten gelijk zijn.

  5. Om wederinvoer te voorkomen, mag uitvoer in het kader van deze inschrijving alleen geschieden naar bepaalde derde landen.

  6. Ter wille van het goede verloop van een inschrijvingsprocedure voor de uitvoer, dienen een minimumhoeveelheid, alsmede de termijn waarbinnen en de vorm waarin de bij de bevoegde diensten ingediende offertes moeten worden doorgegeven, te worden vastgesteld.

  7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Er wordt een openbare inschrijving gehouden voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1501/95.

2.

De inschrijving heeft betrekking op zachte tarwe voor uitvoer naar bestemmingen met uitzondering van Albanië, Bulgarije, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro(3), de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Liechtenstein, Roemenië en Zwitserland.

3.

De inschrijving wordt gehouden tot en met 28 juni 2007. Tot die tijd worden wekelijks deelinschrijvingen gehouden en de hoeveelheden en de data voor het indienen van de offertes daarvoor worden in het bericht van inschrijving vastgesteld.

In afwijking van artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1501/95 verstrijkt de termijn voor het indienen van de offertes voor de eerste deelinschrijving op 6 juli 2006.

Artikel 2

Een offerte is slechts geldig indien zij ten minste 1 000 ton betreft.

Artikel 3

De in artikel 5, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde zekerheid bedraagt 12 euro per ton.

Artikel 4

1.

In afwijking van artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie(4) worden de overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1501/95 afgegeven uitvoercertificaten, voor de bepaling van de geldigheidsduur ervan, geacht te zijn afgegeven op de dag van de indiening van de offerte.

2.

De in het kader van de in deze verordening bedoelde openbare inschrijving afgegeven uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte in de zin van lid 1 tot het einde van de vierde daaropvolgende maand.

Artikel 5

Artikel 6

BIJLAGE