Home

Verordening (EG) nr. 259/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1516/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau betrekking heeft

Verordening (EG) nr. 259/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1516/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau betrekking heeft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie(2) zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus vastgesteld.

  2. Bij Verordening (EG) nr. 1516/2005 van de Commissie(3) is een permanente inschrijving geopend voor de uitvoer van 30 530 ton gerst die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau.

  3. Oostenrijk heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn interventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 32 638 ton te verhogen. Rekening houdend met dit verzoek, met de beschikbare hoeveelheden en met de marktsituatie is het dienstig op dit verzoek van Oostenrijk in te gaan.

  4. Verordening (EG) nr. 1516/2005 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1516/2005 wordt vervangen door:

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 63 168 ton gerst voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Verenigde Staten van Amerika, Liechtenstein, Mexico, Roemenië, Servië en Montenegro(*) en Zwitserland.

„Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 63 168 ton gerst voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Verenigde Staten van Amerika, Liechtenstein, Mexico, Roemenië, Servië en Montenegro(*) en Zwitserland.

Artikel 2

De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 63 168 ton gerst voor uitvoer naar derde landen, met uitzondering van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, de Verenigde Staten van Amerika, Liechtenstein, Mexico, Roemenië, Servië en Montenegro(*) en Zwitserland.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2006.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie