Home

Besluit van de Raad van 28 november 2006 houdende vervanging van een gewoon lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Besluit van de Raad van 28 november 2006 houdende vervanging van een gewoon lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

8.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 298/7


BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 november 2006

houdende vervanging van een gewoon lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

(2006/C 298/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(1), met name op artikel 6;

overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij besluit van 13 december 2004(2) heeft de Raad de gewone en de plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden benoemd voor het tijdvak dat afloopt op 18 oktober 2007.

(2)

Door het aftreden van de heren Marc BOISNEL en Emmanuel GERAT zijn in de categorie regeringsvertegenwoordigers van dit Comité een zetel voor een lid en een zetel voor een plaatsvervangend lid vrijgekomen.

(3)

De Franse regering heeft de kandidaten voor de vrijgekomen zetels voorgedragen,

BESLUIT:

Enig artikel

1. Mevrouw Mireille JARRY wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden ter vervanging van de heer Marc BOISNEL, voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 18 oktober 2007.

2. De heer Robert PICCOLI wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden ter vervanging van de heer Emmanuel GERAT, voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 18 oktober 2007.

Gedaan te Brussel, 28 november 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

E. HEINÄLUOMA