Home

Besluit Darfur/3/2006 van het Politiek en Veiligheidscomité van 25 juli 2006 tot benoeming van de militair adviseur van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan (2006/634/GBVB)

Besluit Darfur/3/2006 van het Politiek en Veiligheidscomité van 25 juli 2006 tot benoeming van de militair adviseur van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan (2006/634/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, lid 3,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2005/557/GBVB van de Raad van 18 juli 2005 inzake het civiel-militaire optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van de missie van de Afrikaanse Unie in de regio Darfur in Sudan(1), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 5 juli 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2006/468/GBVB tot verlenging en herziening van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan(2) aangenomen.

  2. De speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor Sudan zorgt onder andere voor de coördinatie en de samenhang van de bijdragen van de Unie aan de missie van de Afrikaanse Unie in de regio Darfur in Sudan (AMIS). Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Gemeenschappelijk Optreden 2005/557/GBVB is, onder het gezag van de SVEU, een EU-Coördinatiecel in Addis Abeba (ACC), bestaande uit een politiek adviseur, een militair adviseur en een politieadviseur, belast met de dagelijkse coördinatie met alle relevante EU-actoren en met het Administratief Controle- en Beheerscentrum (ACMC) binnen de commandostructuur van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba, om een samenhangende en tijdige steun van de EU voor AMIS te waarborgen.

  3. Overeenkomstig artikel 4 van Gemeenschappelijk Optreden 2005/557/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité gemachtigd de militair adviseur van de SVEU te benoemen op voordracht van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV), welke voordracht is gebaseerd op een aanbeveling van de SVEU.

  4. Op aanbeveling van de SVEU heeft de SG/HV kolonel Marc BOILEAU voorgedragen als militair adviseur van de SVEU.

  5. Overeenkomstig artikel 6 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen hebben op defensiegebied,

BESLUIT:

Artikel 1

Kolonel Marc BOILEAU wordt benoemd tot militair adviseur van de SVEU voor Sudan.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op 28 juli 2006.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2006.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

T. Tanner