Home

Beschikking van de Commissie van 18 april 2006 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van runderen uit Chili (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1552) (Voor de EER relevante tekst) (2006/296/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 april 2006 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van runderen uit Chili (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1552) (Voor de EER relevante tekst) (2006/296/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2004/68/EG van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren, tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG en tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG(1), en met name op artikel 3, lid 1, en artikel 7, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Deel 1 van bijlage I bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1979 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan(2) bevat een lijst van derde landen en delen van derde landen waaruit de lidstaten bepaalde levende dieren mogen invoeren.

  2. Chili heeft de Gemeenschap verzocht de invoer van runderen uit Chili toe te staan.

  3. De ziektesituatie in Chili is acceptabel en Chili is bovendien reeds opgenomen in de lijst voor niet-gedomesticeerde dieren met uitzondering van varkens. Chili moet bijgevolg worden opgenomen in de lijst van landen waaruit runderen in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd.

  4. Beschikking 79/542/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deel 1 van bijlage I bij Beschikking 79/542/EEG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 21 april 2006.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 april 2006.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE

„BIJLAGE I