Home

Beschikking van de Commissie van 15 februari 2006 betreffende specifieke financiële bijstand van de Gemeenschap voor het door Cyprus ingediende onderzoek naar TSE-resistente PrP-genen bij geiten voor het jaar 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 408) (Alleen de tekst in de Griekse taal is authentiek) (2006/140/EG)

Beschikking van de Commissie van 15 februari 2006 betreffende specifieke financiële bijstand van de Gemeenschap voor het door Cyprus ingediende onderzoek naar TSE-resistente PrP-genen bij geiten voor het jaar 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 408) (Alleen de tekst in de Griekse taal is authentiek) (2006/140/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s) bij kleine herkauwers, met inbegrip van boviene spongiforme encefalopathie (BSE), die als oorzaak van de dodelijke variant van de ziekte van Creutzfeld-Jacob bij mensen wordt beschouwd, is van groot belang voor de diergezondheid en de consumentenbescherming.

 2. Bij schapen is selectie ter verkrijging van resistente prioneiwitgenen (PrP-genen) een belangrijk instrument om de uitroeiing van TSE’s te verwezenlijken. Daarom zijn bij Beschikking 2003/100/EG van de Commissie(2) minimumeisen voor fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen TSE’s bij schapen vastgesteld. Er is echter zeer weinig informatie beschikbaar over TSE-resistente PrP-genen bij geiten.

 3. Er moet onderzoek worden gedaan naar het bestaan van TSE-resistente genotypen bij geiten, teneinde communautaire wetgeving op veterinair gebied te kunnen ontwikkelen, met name inzake de bestrijding en eventuele uitroeiing van TSE’s bij deze dieren.

 4. Teneinde financiële steun van de Gemeenschap te krijgen, hebben de Cypriotische autoriteiten in 2005 een tweejarig onderzoek naar TSE-resistente genotypen bij geiten ingediend. De doelstellingen van het onderzoek zijn het PrP-gen van de Cypriotische geiten verder te bestuderen teneinde bevestiging te krijgen van de resultaten van vroegere voorlopige studies waarbij specifieke PrP-polymorfismen werden geconstateerd die op resistentie tegen TSE’s wijzen, en de gegevens te evalueren teneinde de uitgangsprevalentie van TSE-resistente PrP-genen bij geiten te kunnen bepalen. Cyprus heeft een zeer hoge prevalentie van TSE’s bij geiten en is daarom de aangewezen lidstaat om een dergelijk proefproject uit te voeren. Het is de bedoeling dat het onderzoek op 1 januari 2006 van start gaat.

 5. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de veterinaire diensten van het ministerie van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubeheer van Cyprus. Het communautaire referentielaboratorium (CRL) voor TSE’s zal zorgen voor het wetenschappelijk toezicht op het onderzoek.

 6. Ingevolge artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad(3) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw; met het oog op de financiële controle zijn de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van toepassing.

 7. De financiële bijstand van de Gemeenschap wordt verleend voorzover de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en op voorwaarde dat de autoriteiten de nodige informatie verstrekken binnen de daarvoor vastgestelde termijnen. Om budgettaire redenen wordt de bijstand van de Gemeenschap jaarlijks vastgesteld.

 8. De koers voor de omrekening van de betalingsaanvragen in nationale valuta als omschreven in artikel 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(4), moet worden verduidelijkt.

 9. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.

Het door Cyprus ingediende onderzoekprogramma voor TSE-resistente PrP-genen bij geiten wordt goedgekeurd voor een periode van twaalf maanden die ingaat op 1 januari 2006.

2.

De financiële bijstand van de Gemeenschap voor het in lid 1 bedoelde programma omvat de door Cyprus gemaakte kosten (exclusief btw) voor laboratoriumtests tot maximaal 100 % overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 1 van de bijlage. De totale bijstand bedraagt maximaal 47 500 EUR.

Artikel 2

1.

De in artikel 1, lid 2, bedoelde financiële bijstand wordt aan Cyprus betaald op voorwaarde dat het programma wordt uitgevoerd volgens de desbetreffende bepalingen van het Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de mededingingsregels en de voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten, en op voorwaarde dat:

 1. uiterlijk op 1 januari 2006 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de uitvoering van het onderzoek in werking zijn getreden;

 2. een tussentijdse financiële en technische evaluatie over de eerste acht maanden van het onderzoek uiterlijk twee maanden na afloop van deze periode wordt toegezonden. De in het verslag op te nemen gegevens zijn vastgesteld in hoofdstuk 2 van de bijlage;

 3. uiterlijk op 31 maart 2007 een eindverslag over de algemene uitvoering en de resultaten van het onderzoek wordt ingediend voor de hele periode waarvoor financiële bijstand van de Gemeenschap is verleend. Dit verslag omvat een technische en financiële evaluatie over het jaar 2006 volgens het model in hoofdstuk 2 van de bijlage, vergezeld van bewijsstukken tot staving van de gemaakte kosten;

 4. deze verslagen substantiële en waardevolle technische en wetenschappelijke informatie verschaffen die aan het doel van de communautaire bijstand beantwoordt;

 5. het programma daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

2.

Bij niet-naleving van de in lid 1, onder c), vastgestelde termijn wordt de bijdrage verlaagd met 25 % op 1 mei, met 50 % op 1 juni, met 75 % op 1 juli en met 100 % op 1 september 2007.

Artikel 3

De omrekeningskoers voor betalingen naar aanleiding van in maand „n” ingediende vergoedingsaanvragen in nationale valuta is die van de tiende dag van maand „n+1” of die van de eerste voorafgaande dag waarvoor een algemene notering beschikbaar is.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 5

BIJLAGE