Home

Verordening (EG) nr. 1626/2005 van de Commissie van 4 oktober 2005 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1616/2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

Verordening (EG) nr. 1626/2005 van de Commissie van 4 oktober 2005 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1616/2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen(2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1616/2005 van de Commissie(3).

  2. Bij verificatie is gebleken dat in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1616/2005 een rekenfout is geslopen. De betrokken verordening moet derhalve worden gerectificeerd. Deze correctie moet met terugwerkende kracht gelden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1616/2005 worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 2005.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Vanaf 1 oktober 2005 geldende invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht(1)

(in EUR/ton)

1001 10 00

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

ex10019099

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden

0,00

1002 00 00

Rogge

38,82

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

55,34

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed(2)

55,34

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

38,82

Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

Beursnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

HRS2

YC3

HAD2

Van gemiddelde kwaliteit(*)

Van lage kwaliteit(**)

US barley 2

Notering (EUR/t)

125,07(***)

66,77

170,91

160,91

140,91

93,02

Golfpremie (EUR/t)

13,92

Grote-Merenpremie (EUR/t)

34,49

Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico–Rotterdam: 21,00 EUR/t; Grote Meren–Rotterdam: 25,19 EUR/t.

Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).

BIJLAGE I

BIJLAGE IIBerekeningselementenperiode van 16.9.2005-29.9.2005