Home

Verordening (EG) nr. 551/2005 van de Commissie van 11 april 2005 tot vaststelling van het extra bedrag dat in Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije overeenkomstig Verordening (EG) nr. 416/2004 moet worden betaald voor tomaten

Verordening (EG) nr. 551/2005 van de Commissie van 11 april 2005 tot vaststelling van het extra bedrag dat in Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije overeenkomstig Verordening (EG) nr. 416/2004 moet worden betaald voor tomaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 416/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1535/2003 wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie(1), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De hoeveelheden tomaten waarvoor steunaanvragen voor het verkoopseizoen 2004/2005 zijn aangemeld overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft(2), overschrijden de communautaire drempel met 1,5 %. Derhalve moet tijdens het verkoopseizoen 2004/2005 een extra bedrag worden uitbetaald in de op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toegetreden lidstaten waar de drempel niet is overschreden of waar de drempel met minder dan 25 % is overschreden.

  2. Met betrekking tot het verkoopseizoen 2004/2005 zijn de nationale drempels in Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije niet overschreden. Bijgevolg moet in die landen het volledige extra steunbedrag van 8,62 EUR per ton worden betaald.

  3. De telers op Cyprus hebben voor het verkoopseizoen 2004/2005 geen steunaanvragen voor voor verwerking bestemde tomaten ingediend. Bijgevolg hoeft in die lidstaat geen extra steunbedrag voor dat verkoopseizoen te worden betaald,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Tijdens het verkoopseizoen 2004/2005 wordt in Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije een in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 416/2004 bedoeld extra bedrag uitbetaald, ter hoogte van 8,62 EUR per ton voor voor verwerking bestemde tomaten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2005.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie