Home

Beschikking van de Commissie van 28 oktober 2005 tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft de beperkingsgebieden in verband met bluetongue in Spanje (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4162) (Voor de EER relevante tekst) (2005/763/EG)

Beschikking van de Commissie van 28 oktober 2005 tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft de beperkingsgebieden in verband met bluetongue in Spanje (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4162) (Voor de EER relevante tekst) (2005/763/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue(1), en met name op artikel 8, lid 2, onder d), en lid 3, en artikel 19, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 2000/75/EG stelt controlevoorschriften en maatregelen ter bestrijding van bluetongue in de Gemeenschap vast, waaronder de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden en een verbod op verplaatsingen van dieren uit die gebieden.

 2. Beschikking 2005/393/EG van de Commissie van 23 mei 2005 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden(2) bakent de algemene geografische gebieden af waarin de lidstaten beschermings- en toezichtsgebieden (hierna „beperkingsgebieden” genoemd) in verband met bluetongue moeten instellen.

 3. Spanje heeft de Commissie meegedeeld dat viruscirculatie is geconstateerd in een aantal gebieden aan de rand van het beperkingsgebied.

 4. Daarom moet het beperkingsgebied worden uitgebreid, rekening houdend met de beschikbare gegevens over de ecologie van de vector en de ontwikkeling van de seizoensgebonden activiteit van de vector.

 5. Beschikking 2005/393/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In bijlage I bij Beschikking 2005/393/EG komt onder „Gebied E” het deel betreffende Spanje als volgt te luiden:

„Spanje

 • de provincies Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres en Badajoz;

 • de provincie Jaén (de comarcas Jaén en Andújar);

 • de provincie Toledo (de comarcas Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos en Juncos);

 • de provincie Avila (de comarcas Candelada, Arenas de San Pedro en Sotillo de la Adrada);

 • de provincie Ciudad Real (de comarcas Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón en Piedrabuena);

 • de provincie Salamanca (de comarcas Béjar en Sequeros);

 • de provincie Madrid (de comarcas Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero en San Martín de Valdeiglesias).”

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 november 2005.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2005.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie