Home

Beschikking van de Commissie van 22 juli 2005 waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1450/2004 voor de referentiejaren 2004 en 2006 moeten worden opgesteld (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2772) (Slechts de teksten in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse en de Maltese taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2005/685/EG)

Beschikking van de Commissie van 22 juli 2005 waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1450/2004 voor de referentiejaren 2004 en 2006 moeten worden opgesteld (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2772) (Slechts de teksten in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse en de Maltese taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2005/685/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1450/2004 van de Commissie van 13 âugustus 2004 tot uitvoering van Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de productie en de ontwikkeling van een communautaire innovatiestatistiek betreft(1), en met name op afdeling 8 van de bijlage,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 1450/2004 stelt de gemeenschappelijke normen, definities en classificaties vast die als referentiekader voor de opstelling van communautaire innovatiestatistieken dienen, teneinde ervoor te zorgen dat de lidstaten in overeenstemming met deze normen, definities en classificaties statistieken van hoge kwaliteit leveren.

  2. In afdeling 8 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1450/2004 van de Commissie is bepaald dat, wanneer een ingrijpende aanpassing van het nationale statistische systeem nodig is, de Commissie de lidstaten een afwijking kan toestaan voor de statistieken die voor het eerste referentiejaar, 2004, moeten worden opgesteld. Daarnaast kunnen voor de statistieken die voor het referentiejaar 2006 moeten worden opgesteld ook afwijkingen worden toegestaan voor de dekking van de economische activiteiten volgens de NACE Rev. 1.1 en voor de indeling in grootteklassen.

  3. De instanties van Griekenland, Frankrijk, Malta, Italië en Oostenrijk hebben in dit verband een verzoek om afwijking ingediend.

  4. Volgens de door de Commissie (Eurostat) ontvangen informatie hebben de betrokken lidstaten een dergelijk verzoek ingediend omdat zij hun statistisch systeem ingrijpend moeten aanpassen.

  5. De gevraagde afwijkingen moeten derhalve worden toegestaan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Aan Griekenland, Frankrijk, Italië, Malta en Oostenrijk worden de in de bijlage bij deze beschikking genoemde afwijkingen toegestaan.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Malta en de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2005.

Voor de Commissie

Joaquín Almunia

Lid van de Commissie

BIJLAGETOEGESTANE AFWIJKINGEN

Land

Griekenland

Wat de communautaire innovatiestatistieken voor het referentiejaar 2004 betreft: de in afdeling 6 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1450/2004 van de Commissie genoemde indieningstermijn is 20 maanden in plaats van 18 maanden.

Frankrijk

Wat de communautaire innovatiestatistieken voor het referentiejaar 2006 betreft: de afwijking geldt voor alle resultaten met uitzondering van die voor sectie D van de NACE Rev. 1.1 en van de grootteklasse 10-49 werknemers.

Italië

Wat de communautaire innovatiestatistieken voor het referentiejaar 2006 betreft: de resultaten hoeven niet te worden uitgesplitst naar economische activiteit overeenkomstig de NACE Rev. 1.1 of naar grootteklasse.

Malta

Wat de communautaire innovatiestatistieken voor het referentiejaar 2004 betreft: er hoeven geen resultaten te worden ingediend.

Wat de communautaire innovatiestatistieken voor het referentiejaar 2006 betreft: de resultaten hoeven niet te worden uitgesplitst naar economische activiteit overeenkomstig de NACE Rev. 1.1 of naar grootteklasse.

Oostenrijk

Wat de communautaire innovatiestatistieken voor het referentiejaar 2004 betreft: het referentiejaar is 2005 in plaats van 2004.