Home

2004/144/EG: Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG door opneming van inrichtingen in Bulgarije en Hongarije in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vlees van loopvogels (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 346)

2004/144/EG: Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG door opneming van inrichtingen in Bulgarije en Hongarije in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vlees van loopvogels (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 346)

2004/144/EG: Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG door opneming van inrichtingen in Bulgarije en Hongarije in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vlees van loopvogels (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 346)

Publicatieblad Nr. L 047 van 18/02/2004 blz. 0033 - 0034


Beschikking van de Commissie

van 12 februari 2004

houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG door opneming van inrichtingen in Bulgarije en Hongarije in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vlees van loopvogels

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 346)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/144/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren(1), en met name op artikel 2, leden 1 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 97/467/EG van de Commissie(2) zijn voorlopige lijsten vastgesteld van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vlees van loopvogels.

(2) Bulgarije en Hongarije hebben een lijst toegezonden van inrichtingen die vlees van loopvogels produceren, en de bevoegde autoriteiten van die landen hebben verklaard dat de inrichtingen aan de communautaire voorschriften voldoen.

(3) Die inrichtingen moeten worden opgenomen in de bij Beschikking 97/467/EG vastgestelde lijst.

(4) Aangezien nog geen controles ter plaatse zijn verricht, komt de invoer uit die inrichtingen niet in aanmerking voor toepassing van de verlaagde fysieke controles overeenkomstig artikel 2, lid 4, van Beschikking 95/408/EG.

(5) Beschikking 97/467/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage II bij Beschikking 97/467/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 25 februari 2004.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2) PB L 199 van 26.7.1997, blz. 57. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/797/EG (PB L 277 van 15.10.2002, blz. 23).

BIJLAGE

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende tekst wordt ingevoegd in bijlage II in het deel betreffende Bulgarije overeenkomstig de nationale referentie:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

2. De volgende tekst wordt ingevoegd in bijlage II in het deel betreffende Hongarije overeenkomstig de nationale referentie:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"