Home

Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot eenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot eenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot eenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 206 van 15/08/2003 blz. 0027 - 0028


Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie

van 14 augustus 2003

tot eenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie(2), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd van welke de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Op 19 juni en 12 augustus 2003 heeft het Sanctiecomité besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten van welke de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet daarom worden gewijzigd.

(3) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2003.

Voor de Commissie

Christopher Patten

Lid van de Commissie

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(2) PB L 165 van 3.7.2003, blz. 21.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen:

"Shamil BASAYEV, leider ('amir') van het Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs(1)".

2. De vermelding "Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoorten: Russisch paspoort 43 nr. 1600453." op de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door de volgende vermelding:

"Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoorten: Russisch paspoort 43 nr. 1600453".

3. De vermelding "AL-MASRI, Abu Hamza (ook bekend als AL-MISRI, Abu Hamza); geboren op 15 april 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW (Verenigd Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW (Verenigd Koninkrijk)." op de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door de volgende vermelding:

"Mostafa Kamel MOSTAFA (ook bekend als a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza). 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW (Verenigd Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW (Verenigd Koninkrijk). Geboren op 15 april 1958".

(1) Deze rechtspersoon, groep of entiteit is aan bijlage I toegevoegd bij Verordening (EG) nr. 414/2003 (PB L 62 van 6.3.2003, blz. 24).