Home

Verordening (EG) nr. 1445/2003 van de Raad van 21 januari 2003 betreffende de uitvoer van bepaalde ?zer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie (verlenging van het systeem van dubbele controle)

Verordening (EG) nr. 1445/2003 van de Raad van 21 januari 2003 betreffende de uitvoer van bepaalde ?zer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie (verlenging van het systeem van dubbele controle)

Verordening (EG) nr. 1445/2003 van de Raad

van 21 januari 2003

betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie (verlenging van het systeem van dubbele controle)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds(1) is op 1 februari 1995 in werking getreden.

(2) De partijen zijn bij Besluit nr. 1/2003 van de Associatieraad(2) overeengekomen om het bij Besluit nr. 3/2002(3) opnieuw ingevoerde systeem van dubbele controle te verlengen voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie.

(3) De communautaire uitvoeringsbepalingen ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1499/2002 van de Raad van 20 juni 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS-producten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle)(4) moeten derhalve worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1499/2002 blijft van toepassing voor de periode vanaf de inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie, in overeenstemming met het bepaalde in Besluit nr. 1/2003 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1499/2002 dient bijgevolg als volgt te worden gewijzigd:

1. in de titel, preambule en artikel 1, lid 1, van de verordening worden de verwijzingen naar de periode van "1 juli tot en met 31 december 2002" vervangen door verwijzingen naar de periode "vanaf 25 augustus 2003 tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie";

2. bijlage IV bij die verordening wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 3

Goederen die met ingang van 1 januari 2003 tot de datum van inwerkingtreding van deze verordening naar de Gemeenschap worden verzonden, vallen buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

N. Christodoulakis

(1) PB L 357 van 31.12.1994, blz. 2.

(2) Zie bladzijde 31 van dit Publicatieblad.

(3) PB L 227 van 23.8.2002, blz. 38.

(4) PB L 227 van 23.8.2002, blz. 1.

BIJLAGE

"BIJLAGE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/??????????? ??? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ?????/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Télécopieur (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax: (49-6196) 942 26

??????

????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ???????

????????? ??????? ??????????? ????

???????? 1 GR - 105 63 ????? ???: (30-10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot, bâtiment Le Bervil F - 75572 Paris Cedex 12 Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street Dublin 2 Ireland Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I - 00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa P - 1140-060 Lisboa Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Faksi (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax (44-1642) 53 35 57"