Home

Verordening (EG) nr. 792/2003 van de Commissie van 8 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Verordening (EG) nr. 792/2003 van de Commissie van 8 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Verordening (EG) nr. 792/2003 van de Commissie van 8 mei 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Publicatieblad Nr. L 115 van 09/05/2003 blz. 0032 - 0034


Verordening (EG) nr. 792/2003 van de Commissie

van 8 mei 2003

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 27, lid 5, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder a), van die verordening genoemde producten en de prijzen voor deze producten in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer.

(2) Krachtens Verordening (EG) nr. 1260/2001 moeten de restituties voor witte suiker en ruwe suiker, die niet gedenatureerd en in onveranderde vorm is uitgevoerd, vastgesteld worden rekening houdend met de toestand op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt voor suiker, en vooral met de in artikel 28 van genoemde verordening bedoelde prijs- en kostenelementen. Volgens dit artikel moet eveneens met het economische aspect van de voorgenomen uitvoertransactie rekening worden gehouden.

(3) Voor ruwe suiker moet de restitutie worden vastgesteld voor de standaardkwaliteit die is bepaald in bijlage I, punt II, van Verordening (EG) nr. 1260/2001. Deze restitutie wordt bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel 28, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1260/2001. Kandijsuiker is omschreven in Verordening (EG) nr. 2135/95 van de Commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in de sector suiker(3). Het aldus berekende restitutiebedrag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

(4) In bijzondere gevallen kan het bedrag van de restitutie worden vastgesteld bij besluiten van verschillende aard.

(5) De restitutie moet elke twee weken worden vastgesteld. De restitutie kan tussentijds worden gewijzigd.

(6) Krachtens artikel 27, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kunnen de situatie op de wereldmarkt of specifieke vereisten van bepaalde markten het noodzakelijk maken de restitutie voor de in artikel 1 van deze verordening genoemde producten te differentiëren naar gelang van hun bestemming.

(7) De aanzienlijke en snelle toename van de preferentiële invoer van suiker van herkomst uit de westelijke Balkanlanden sinds het begin van 2001 en de uitvoer van suiker van de Gemeenschap naar die landen lijken een zeer kunstmatig verschijnsel te zijn.

(8) Om eventuele misbruiken door wederinvoer in de Europese Unie van producten van de suikersector waarvoor een uitvoerrestitutie is verleend te voorkomen, is het dienstig voor de westelijke Balkanlanden als geheel geen restituties voor de in deze verordening bedoelde producten vast te stellen.

(9) Gelet op deze feiten en op de huidige situatie van de suikermarkt en met name op de noteringen of prijzen van suiker in de Gemeenschap en op de wereldmarkt dienen de restituties te worden vastgesteld op een passend niveau.

(10) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties die moeten worden verleend bij uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/2001 genoemde producten, welke niet gedenatureerd zijn, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 mei 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.

BIJLAGE

RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN WITTE EN RUWE SUIKER IN ONVERANDERDE VORM

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

S00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en bestemmingen die worden gelijkgesteld met uitvoer uit de Gemeenschap), met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo als omschreven bij Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999 en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, behalve voor de suiker die is verwerkt in de producten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29).