Home

Verordening (EG) nr. 465/2003 van de Commissie van 13 maart 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker

Verordening (EG) nr. 465/2003 van de Commissie van 13 maart 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker

Verordening (EG) nr. 465/2003 van de Commissie van 13 maart 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 070 van 14/03/2003 blz. 0019 - 0020


Verordening (EG) nr. 465/2003 van de Commissie

van 13 maart 2003

tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan melasse(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 624/98(4), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1153/2002 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 412/2003(6).

(2) De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt ertoe de momenteel geldende bedragen te wijzigen en vast te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95 bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 maart 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16.

(4) PB L 85 van 20.3.1998, blz. 5.

(5) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 27.

(6) PB L 62 van 6.3.2003, blz. 19.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 13 maart 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code 1702 90 99

>RUIMTE VOOR DE TABEL>