Home

Verordening (EG) nr. 448/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

Verordening (EG) nr. 448/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

Verordening (EG) nr. 448/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

Publicatieblad Nr. L 067 van 12/03/2003 blz. 0013 - 0014


Verordening (EG) nr. 448/2003 van de Commissie

van 11 maart 2003

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie(2), inzonderheid op artikel 8, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het verschil tussen de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 bedoelde prijzen van de producten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap kan ingevolge artikel 8 van genoemde verordening worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.

(2) Op grond van de huidige marktsituatie in een aantal derde landen en de concurrentie voor bepaalde bestemmingen, moet een gedifferentieerde restitutie worden vastgesteld voor bepaalde producten van de sector eieren.

(3) De toepassing van deze regels en criteria op de huidige marktsituatie in de sector eieren leidt tot de vaststelling van een restitutiebedrag waardoor de Gemeenschap aan de internationale handel kan deelnemen en waarbij ook rekening wordt gehouden met de aard van de uitvoer van deze producten alsmede met hun huidige belang.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst met codes van producten bij uitvoer waarvan de in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2771/75 bedoelde restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze restituties, worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 maart 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49.

(2) PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

E04 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en Estland

E06 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland, Estland en Litouwen

E07 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Estland en Litouwen

E09 Uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Hongkong SAR, Rusland en Turkije

E10 Uitvoer naar Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan en de Filipijnen

E11 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland, Estland, Litouwen en de bestemmingen bedoeld onder E09 en E10.