Home

2003/391/EG: Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1643)

2003/391/EG: Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1643)

2003/391/EG: Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1643)

Publicatieblad Nr. L 135 van 03/06/2003 blz. 0025 - 0026


Beschikking van de Commissie

van 23 mei 2003

tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1643)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/391/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Beschikking 92/452/EEG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/151/EG(4), is bepaald dat de lidstaten de invoer van runderembryo's uit derde landen alleen toestaan als die embryo's zijn verzameld, behandeld en opgeslagen door een embryoteam dat voorkomt op de lijsten in de bijlage bij die beschikking. De Verenigde Staten van Amerika heeft gevraagd de lijst aan te passen wat de op hun land betrekking hebbende gegevens betreft.

(2) De Verenigde Staten van Amerika heeft garanties gegeven betreffende de naleving van de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 89/556/EEG en de betrokken embryoteams zijn door de veterinaire diensten van dat land officieel erkend voor uitvoer naar de Gemeenschap.

(3) Beschikking 92/452/EEG moet bijgevolg worden gewijzigd.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In de lijst betreffende de Verenigde Staten van Amerika worden de volgende gegevens met betrekking tot team nr. E 1026 geschrapt:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

2. In de lijst betreffende de Verenigde Staten van Amerika wordt het volgende team toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 6 juni 2003.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 250 van 29.8.1992, blz. 40.

(4) PB L 59 van 4.3.2003, blz. 26.