Home

2003/35/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropeen, prothioconazool en fluoxastrobin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5575)

2003/35/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropeen, prothioconazool en fluoxastrobin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5575)

2003/35/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropeen, prothioconazool en fluoxastrobin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5575)

Publicatieblad Nr. L 011 van 16/01/2003 blz. 0052 - 0053


Beschikking van de Commissie

van 10 januari 2003

houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropeen, prothioconazool en fluoxastrobin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5575)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/35/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/81/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 91/414/EEG voorziet in de opstelling van een communautaire lijst van werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen.

(2) Op 22 februari 2002 is door Isagro, Italië, bij de Portugese autoriteiten een dossier ingediend met een aanvraag om de werkzame stof benalaxyl-M op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Op 19 april 2002 is door Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd bij de Belgische autoriteiten een dergelijk dossier ingediend voor de werkzame stof benthiavalicarb. Rohm en Haas heeft op 28 februari 2002 bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend voor de werkzame stof 1-methylcyclopropeen. Bayer Crop Science heeft op 25 maart 2002 bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend voor de werkzame stof prothioconazool. Bayer Crop Science heeft op 25 maart 2002 bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend voor de werkzame stof fluoxastrobin.

(3) De autoriteiten van Portugal, van België en van het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie meegedeeld dat de dossiers betreffende deze werkzame stoffen op grond van een eerste onderzoek blijken te voldoen aan de in bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. Elk van de ingediende dossiers blijkt ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, ook te voldoen aan de in bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG hebben de respectieve aanvragers de dossiers aan de Commissie en de andere lidstaten toegezonden en heeft de Commissie deze dossiers aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid voorgelegd.

(4) Met deze beschikking wordt op het niveau van de Gemeenschap officieel bevestigd dat elk van de dossiers in beginsel voldoet aan de in bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorschriften inzake gegevens en informatie en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de desbetreffende werkzame stof bevat, aan de in bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorschriften inzake gegevens en informatie.

(5) Deze beschikking doet geen afbreuk aan het recht van de Commissie om de aanvrager te verzoeken verdere gegevens of informatie te verstrekken aan de voor een bepaalde stof als rapporteur aangewezen lidstaat, teneinde bepaalde punten in het dossier te verduidelijken.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De dossiers betreffende de in de bijlage bij deze beschikking genoemde werkzame stoffen, die aan de Commissie en de lidstaten zijn voorgelegd met het oog op opneming van deze stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, voldoen in beginsel aan de in bijlage II bij die richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

Elk van de dossiers voldoet ten aanzien van één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, rekening houdend met het beoogde gebruik van dat middel, ook aan de in bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

Artikel 2

De rapporterende lidstaten bestuderen de betrokken dossiers grondig en delen de conclusies van hun onderzoek, vergezeld van eventuele aanbevelingen over het al dan niet opnemen van de betrokken werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en van eventuele aan die opneming te verbinden voorwaarden, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één jaar na de bekendmaking van deze beschikking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, aan de Commissie mee.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2) PB L 276 van 12.10.2002, blz. 28.

BIJLAGE

Onder deze beschikking vallende werkzame stoffen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>