Home

Verordening (EG) nr. 2143/2002 van de Commissie van 29 november 2002 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen

Verordening (EG) nr. 2143/2002 van de Commissie van 29 november 2002 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen

Verordening (EG) nr. 2143/2002 van de Commissie van 29 november 2002 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen

Publicatieblad Nr. L 325 van 30/11/2002 blz. 0039 - 0039


Verordening (EG) nr. 2143/2002 van de Commissie

van 29 november 2002

houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie van 23 mei 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1322/2002(4), inzonderheid op artikel 7, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

De aanvragen voor certificaten met vaststelling vooraf van de restituties voor aardappelzetmeel en maïsproducten hebben betrekking op aanzienlijke hoeveelheden en vertonen een speculatief karakter. Derhalve is besloten alle op 28 november 2002 ingediende uitvoercertificaataanvragen voor deze producten af te wijzen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1162/95 worden op 28 november 2002 ingediende uitvoercertificaataanvragen met vaststelling vooraf van de restituties voor producten van de GN-codes 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 en 2309 90 53 afgewezen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 117 van 24.5.1995, blz. 2.

(4) PB L 194 van 23.7.2002, blz. 22.