Home

Verordening (EG) nr. 1718/2002 van de Commissie van 27 september 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 541/2002 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein

Verordening (EG) nr. 1718/2002 van de Commissie van 27 september 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 541/2002 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein

Verordening (EG) nr. 1718/2002 van de Commissie van 27 september 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 541/2002 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein

Publicatieblad Nr. L 260 van 28/09/2002 blz. 0013 - 0014


Verordening (EG) nr. 1718/2002 van de Commissie

van 27 september 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 541/2002 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000(2), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 2000/239/EG van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat(3), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2603/2001 van de Commissie(4) werden voor de eerste drie maanden van 2002 de jaarlijkse contingenten geopend die zijn bedoeld in onderdeel III, punten 1 en 3, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, betreffende Protocol nr. 2 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, hierna "de overeenkomst" genoemd, goedgekeurd bij Verordening (EEG) nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat en houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering daarvan, alsmede houdende sluiting van de Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972(5).

(2) Na een nieuw onderzoek van het Gemengd Comité zijn de twee partijen overeengekomen deze maatregelen te verlengen tot 31 december 2002. Bijgevolg zijn de communautaire tariefcontingenten bij Verordening (EG) nr. 541/2002 van de Commissie(6) pro rata temporis geopend van 1 april tot en met 31 december 2002. De overeenkomst moet worden gezien als een uitbreiding van de communautaire tariefcontingenten naar het gehele jaar. Het is daarom noodzakelijk Verordening (EG) nr. 541/2002 te wijzigen om de bij Verordening (EG) nr. 2603/2001 geopende, maar nog niet gebruikte contingenten op te nemen in de bij Verordening (EG) nr. 541/2002 geopende communautaire tariefcontingenten. Bovendien moet Verordening (EG) nr. 2603/2001 worden ingetrokken.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte agrarische producten die niet onder bijlage I vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 541/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) Lid 1 wordt vervangen door:

"1. De in de bijlage vermelde communautaire tariefcontingenten voor invoer uit Zwitserland en Liechtenstein worden vrij van rechten geopend van 1 januari tot en met 31 december 2002.".

b) Het volgende lid wordt toegevoegd:

"3. De hoeveelheden goederen die voor de in Verordening (EG) nr. 2603/2001 vermelde tariefcontingenten in aanmerking zijn gekomen, worden afgetrokken van de respectieve hoeveelheden die in de bijlage bij deze verordening worden vermeld.".

2. Artikel 2 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 2 bis

Verordening (EG) nr. 2603/2001 wordt ingetrokken.".

3. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2002.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18.

(2) PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5.

(3) PB L 76 van 25.3.2000, blz. 11.

(4) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 52.

(5) PB L 300 van 31.12.1972, blz. 188.

(6) PB L 83 van 27.3.2002, blz. 24.

BIJLAGE

"BIJLAGE

Tabel 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"