Home

Verordening (EG) nr. 1671/2002 van de Commissie van 19 september 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002

Verordening (EG) nr. 1671/2002 van de Commissie van 19 september 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002

Verordening (EG) nr. 1671/2002 van de Commissie van 19 september 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002

Publicatieblad Nr. L 252 van 20/09/2002 blz. 0016 - 0016


Verordening (EG) nr. 1671/2002 van de Commissie

van 19 september 2002

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1163/2002(4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1324/2002(5) en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst naar alle derde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Estland en Letland, is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 901/2002 van de Commissie(6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1230/2002(7).

(2) In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie.

(3) De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de offertes die van13 tot en met 19 september 2002 in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst vastgesteld op 0,00 EUR/t.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 september 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 september 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.

(4) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 46.

(5) PB L 194 van 23.7.2002, blz. 26.

(6) PB L 142 van 31.5.2002, blz. 17.

(7) PB L 180 van 10.7.2002, blz. 3.