Home

Verordening (EG) nr. 1225/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2540/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 1225/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2540/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 1225/2002 van de Commissie van 8 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2540/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 179 van 09/07/2002 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 1225/2002 van de Commissie

van 8 juli 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2540/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1148/2001 ten aanzien van normcontroles in het invoerstadium in de sector verse groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 545/2002(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EG) nr. 2540/2001 van de Commissie(3) is bepaald dat de werkingssfeer van de maatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en fruit(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2379/2001(5), tijdelijk wordt verruimd tot alle partijen waarvoor het risico dat niet aan de normen is voldaan gering wordt geacht, ongeacht het gewicht van die partijen.

(2) Toen Verordening (EG) nr. 2540/2001 werd vastgesteld, had de Commissie voor slechts één derde land de controles in het uitvoerstadium overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1148/2001 erkend. Sindsdien heeft de Commissie ook de controles in drie nieuwe derde landen erkend. Een aantal andere verzoeken van derde landen is echter nog steeds in onderzoek en zal niet vóór de tweede helft van 2002 tot erkenning kunnen leiden. Daarom is het wenselijk de geldigheidsduur van de bij Verordening (EG) nr. 2540/2001 vastgestelde bepalingen met zes maanden te verlengen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2540/2001 wordt de datum "30 juni 2002" vervangen door "31 december 2002".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 84 van 28.3.2002, blz. 1.

(3) PB L 341 van 22.12.2001, blz. 79.

(4) PB L 156 van 13.6.2001, blz. 9.

(5) PB L 321 van 6.12.2001, blz. 15.